WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


Samed together เสม็ดของเรา

นักศึกษา สาขาการตลาด

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดภาพถ่ายเทศบาลตำบลเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ

1. นางสาวฐาณิชดา กังวาลรุ่งสกุล
2. นางสาวศรินร์นา เพ็ชรสุข

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน