academic_detail

บทความทางวิชาการ

Academic

บทความทางวิชาการ


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D จังหวัดสระแก้ว

คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ออกบริการวิชาการสู่สังคม ณ โรงแรมเวโล อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในหัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D จังหวัดสระแก้ว


ดาวน์โหลดเอกสารแนบ


ธัญพิชญ์ชา พรมเสถียร 2018-03-28

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน