news_detail

ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชนะเลิศระดับประเทศ3ปีซ้อน ชนะเลิศการประกวด โครงการแมคโครมิตรแท้โชว์ห่วย ระดับประเทศ ประจำปี2563

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชนะเลิศระดับประเทศ3ปีซ้อน ชนะเลิศการประกวด โครงการแมคโครมิตรแท้โชว์ห่วย ระดับประเทศ ประจำปี2563 ประกอบด้วย

1.นายเจตน์สฤษฎ์ โชติภูมินันท์     นักศึกษาสาขาการตลาดดิจิทัล

2.นายภาณุวัฒน์ มณีรัตน์              นักศึกษาสาขาการตลาดดิจิทัล

3.นางสาวอัยยรัตน์ ชำนิ                นักศึกษาสาขาการตลาดดิจิทัล

4.นายสัญวัฒน์ วิวรรธนะพงศ์         นักศึกษาสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่

5.นายบุลเสฎฐ์ จิรฐาบุรพล            นักศึกษาสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่

โดยมี ผศ.ดร.ปิ่นปินัทธ์ จ่าดา และดร.ธันยนันท์ สมบูรณ์รัตนโชค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

อันดับที่1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

อันดับที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

อันดับที่3 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง2สาขาที่ร่วมมือกันทำผลงานในครั้งนี้ด้วยนะคะ

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน