สมัครเรียน 038-146-123

คณะศิลปศาสตร์สัมภาษณ์พิเศษพี่เบล ครูสอนภาษาจีนและทัวร์ไกด์นักท่องเที่ยวจีน


163046412211-8-2564 5-59-36.jpg

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายพชรพล คำคีรีกุล และนางสาวทักษพร ชาญการ นักศึกษาสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ได้สัมภาษณ์พิเศษคุณณฐกัญญ์ ตั้งหลักชัย (พี่เบล) ครูสอนภาษาจีนและมัคคุเทศก์ทัวร์จีน เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนภาษาจีนและการนำเที่ยว รวมทั้งเคล็ดลับในการเรียนภาษาค่างประเทศด้วย

รายการ “คบเด็กศิล'ศาสตร์” เป็นรายการที่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์พูดคุย/สัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในวงการการท่องเที่ยว ธุรกิจไมซ์ (MICE) งานบริการ หรือการใช้ภาษาต่างประเทศในการทำงาน

สำหรับ EP นี้อาจารย์วิกานดา แสงกล้า และอาจารย์นันท์นภัส ปัทมะเสวี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ เป็นผู้ควบคุมการผลิต

เข้าชมการสัมภาษณ์ที่นี่
https://youtu.be/uI4g5xM6IEU