สมัครเรียน 038-146-123

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ จ.ระยอง ณ เกาะเสม็ด


16385153434E2D4F21-E330-446C-8D8E-4FBD9769C54A.jpeg

ผศ.ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรีได้รับเชิญจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ จ.ระยอง ณ เกาะเสม็ด เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดระยอง โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นรูปธรรม จังหวัดระยอง โดยสำนักงานจังหวัดระยอง ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดระยอง และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่จังหวัดระยอง ได้ร่วมกันจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดระยอง” ภายใต้การสนับสนุนของ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดโครงการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง
โครงการดังกล่าว เปิดให้ข้าราชการระดับชำนาญการ พนักงานเอกชนตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาจังหวัด และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงเพื่อพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ของภาคราชการไทยในจังหวัดระยอง ให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนรองรับการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาจังหวัดรวมไปถึงสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มาจากหลายภาคส่วน ในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ทั้งนี้ การจัดอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดระยอง” จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 และหลังจากการอบรมสัมมนา ผู้เข้าร่วมโครงการจะร่วมกันคิด และนำเสนอแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้ผู้ว่าราชการพิจารณา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดระยองโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีผลเป็นรูปธรรมต่อไป