ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 4

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ปาละวงศ์ณ อยุธยา) และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา(อาจารย์สมเกียรติ สมบูรณ์เงิน) ได้รับเกียรติจากโรงเรียนปัจฉิมชลบางมะโขด โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชลบุรี เชิญเข้ารับประกาศเกียรติคุณขอบคุณในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 4 เทศบาลเมืองชลบุรี

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Enjoy Being Profesional

ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


สมัครเรียน