ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


โครงการกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการ "กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง" ณ ห้องประชุม ดร.เฉลิมวงศ์ 1-2 อาคาร ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.หญิง ดร.วิสมล ศรีสุทธินันทน์ วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชีการศึกษา มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งในโครงการนี้เป็นกิจกรรมในวิชา SOC107 จิตวิทยาและการเสริมสร้างภาวะผู้นำยุคใหม่และวิชา THI120 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Enjoy Being Profesional

ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


สมัครเรียน