หลักสูตร   

ปริญญาโท

       

บัณฑิตวิทยาลัย ชลบุรี

ภาคเสาร์ - อาทิตย์ จำนวนภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร(บาท)
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  คลิกอ่านรายละเอียด
   - กลุ่มวิชาการตลาดเชิงกลยุทธ 9 60 720,000
   - กลุ่มวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 9 60 720,000
   - กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด 9 60 720,000
   - กลุ่มวิชาการจัดการภาคเอกชนและภาครัฐ 9 60 720,000
   - กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 9 60 720,000
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คลิกอ่านรายละเอียด
   - กลุ่มวิชาการตลาด 4 39 190,000
   - กลุ่มวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่ 4 39 190,000
   - กลุ่มวิชาการบริหารโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4 39 190,000
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คลิกอ่านรายละเอียด
   - กฏหมายมหาชน 5 42 220,000
   - กฏหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญญา 5 42 220,000
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คลิกอ่านรายละเอียด (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว)
   - กลุ่มวิชาการบริหารการสื่อสารการตลาดและองค์กร
    (Management of Marketing and Corporate Communication)
วันอาทิตย์ 5 39 190,000
   - กลุ่มวิชาการบริหารสื่อสารดิจิทัล
   (Digital Media Management)
วันอาทิตย์ 5 39 190,000
   - กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจด้านการสื่อสารและการบันเทิง
    (Management of Business in Communication and Enterainment)
วันอาทิตย์ 5 39 190,000
>