หลักสูตร   

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
แนะนำหลักสูตร
 
ชื่อหลักสูตร
   ภาษาไทย : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
   ภาษาอังกฤษ : Doctor of Business Administration Program
 
ชื่อปริญญา
   ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
   ชื่อย่อภาษาไทย  : บธ.ด.
   ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Business Administration
   ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : D.B.A.
 
โครงสร้างหลักสูตร

 

แบบทำเฉพาะวิทยานิพนธ์

แบบเรียนรายวิชา
และทำวิทยานิพนธ์

1.ศึกษารายวิชา

-

24 หน่วยกิต

  (1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน*

-

(ไม่นับหน่วยกิต)

  (2) หมวดวิชาบังคับ

-

15 หน่วยกิต

  (3) หมวดวิชาเลือก

-

9 หน่วยกิต

2. วิทยานิพนธ์    

60 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

รวม

60 หน่วยกิต

60 หน่วยกิต

*วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้เรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมจะต้องลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ S (Satisfactory)

 
กลุ่มวิชา

- การจัดการเชิงกลยุทธ์                                                                
- การตลาดเชิงกลยุทธ์                                                                                  
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                                      
- การสื่อสารการตลาด                                                                                  
- การบัญชีเพื่อการจัดการ                                                                           
- การจัดการภาคเอกชนและภาครัฐ                   

 
แผนการเรียน

1) แบบทำเฉพาะวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1

QEB700
QEB701

การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน
การสอบวัดคุณสมบัติปากเปล่า

ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

BUS898

วิทยานิพนธ์ 1

6

ปี 1 ภาคฤดูร้อน

BUS898

วิทยานิพนธ์ 2

6

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

BUS898

วิทยานิพนธ์ 3

6

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

BUS898

วิทยานิพนธ์ 4

6

ปี 2 ภาคฤดูร้อน

BUS898

วิทยานิพนธ์ 5

9

ปี 3 ภาคการศึกษา 1

BUS898

วิทยานิพนธ์ 6

9

ปี 3 ภาคการศึกษา 2

BUS898

วิทยานิพนธ์ 7

9

ปี 3  ภาคฤดูร้อน

BUS898

วิทยานิพนธ์ 8

9

 

รวม

60


 

2) แบบการเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

  รายวิชาเสริมพื้นฐาน  

MGT523
MKT524
FIB567 
IMG527

องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์                        
การจัดการการตลาด
การจัดการการเงินและการบัญชี                                     
การจัดการการดำเนินงานและการผลิต                                          

ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

  ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

BUS705

BUS706

XXX80X  

ทฤษฎีองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์การที่แสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไร และแนวคิดเชิงปฏิบัติ  
ทฤษฎีการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ระดับโลก และแนวคิดเชิงปฏิบัติ       
วิชาเลือก (เฉพาะกลุ่มวิชา) (1)

3(3-0-9)

3(3-0-9)

3(3-0-9)

  ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  

BUS702

BUS707

XXX80X  

ทฤษฎีการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ชั้นสูงและแนวคิดเชิงปฏิบัติ
ทฤษฎีการจัดการการเงินและการบัญชีเชิงกลยุทธ์ชั้นสูงและ  
แนวคิดเชิงปฏิบัติ
วิชาเลือก (เฉพาะกลุ่มวิชา) (2 )

3(3-0-9)

3(3-0-9)

3(3-0-9)

  ปี 1 ภาคฤดูร้อน  

BUS712
XXX80X  

การออกแบบการวิจัยและสถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางธุรกิจวิชาเลือก (เฉพาะกลุ่มวิชา) (3)

 

3(3-0-9)
3(3-0-9)


 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

  ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

QEB700
QEB701
BUS899

การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน
การสอบวัดคุณสมบัติปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ 1

ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
6

  ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

BUS899

วิทยานิพนธ์ 2

6

  ปี 2 ภาคฤดูร้อน

BUS899

วิทยานิพนธ์ 3

6

  ปี 3 ภาคการศึกษา 1

BUS899

วิทยานิพนธ์ 4

6

  ปี 3 ภาคการศึกษา 2

BUS899

วิทยานิพนธ์ 5

6

  ปี 3  ภาคฤดูร้อน

BUS899

วิทยานิพนธ์ 6

6

 

รวม

60

 
 
 

>