หลักสูตร   

 
 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

   ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   ภาษาอังกฤษ : Master of Laws
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย  : น.ม.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Laws
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : LL.M.

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   จำนวน 42 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

1 กฎหมายธุรกิจ
2 กฎหมายมหาชน
3.กฏหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 
ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปรัชญา
ผลิตนิติศาสตรมหาบัณฑิตมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านกฎหมายตามปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม”

2. ความสำคัญของหลักสูตร
   
ปัจจุบันวิชาการด้านนิติศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ก็ได้มีการพัฒนาให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง กับความเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานบุคลากรด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้ให้ความสำคัญในด้านการผลิตมหาบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัจจุบันหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มีความต้องการมหาบัณฑิตทางด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้น ดังนั้น หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจึงให้ความสำคัญในการที่จะมุ่งผลิตมหาบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี มุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นหลัก โดยเน้นสาขาวิชาชีพด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งล้วนเป็นสาขาวิชาชีพที่มีความต้องการสูง โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ ดังนี้
      3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามพัฒนาการทางวิชาการสมัยใหม่ โดยเน้นทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้อง อันเป็นการเตรียมบุคคลให้มีความพร้อมตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอนาคต
      3.2 เพื่อส่งเสริมให้มหาบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายเฉพาะด้านและสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคม
3.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศโดยเฉพาะเป็นการเสริมสร้างความพร้อมของบุคลากรในด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศ
3.4 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและมีประสบการณ์ ในด้านกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศ
 3.5 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าในด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมกันในการได้รับการศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนกฎหมายด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศในสถาบันอุดมศึกษา
3.6 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เข้าใจและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของการศึกษาวิชากฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นหลักจรรยาบรรณทางการศึกษาวิจัยกฎหมายและหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
      3.7 เพื่อจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิตศึกษาตามแนวนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

                                               
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อศึกษา
   1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
      1.1 สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะแล้ว
      1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 (ในระบบเกรดเต็ม 4.00) หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 (ในระบบร้อยละ) หรือมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านกฎหมายหรือประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี

   2. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
      2.1 พิจารณาคุณสมบัติตามข้อ 1. และ
      2.2 สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร เพื่อพิจารณาประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ศักยภาพความตั้งใจและความพร้อมที่จะศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย

 
แผนการศึกษาและรายวิชา
   1. แผน ก ทำวิทยานิพนธ์

ภาคการศึกษา

กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ

กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

กลุ่มวิชากฎหมายอาญาฯ

หน่วยกิต

1

LAW 500 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
LAW 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LAW 502 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
LAW 503 ทฤษฎีกฎหมายมหาชน

LAW 500 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
LAW 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LAW 502 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
LAW 503 ทฤษฎีกฎหมายมหาชน

LAW 500 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
LAW 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LAW 502 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
LAW 503 ทฤษฎีกฎหมายมหาชน

LAW 500 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
LAW 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LAW 502 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
LAW 503 ทฤษฎีกฎหมายมหาชน

N/C

N/C

3(3-0-9)
3(3-0-9)

รวม

 

6

2

LAW 613 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง

LAW 625 กฎหมายการลงทุนชั้นสูง
LAW 614 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
LAW 626 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง

LAW 623 องค์การระหว่างประเทศ

LAW 615 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างฯ
LAW 614 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
LAW 622 กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง

LAW 616 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันฯ
LAW 617 กฎหมายปกครองชั้นสูง

LAW 619 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
LAW 620 กฎหมายการคลังชั้นสูง

LAW 666 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
LAW 667 ปัญหากฎหมายอาญาชั้นสูง
LAW 669 กฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์
LAW 670 การบริหารกระบวนการยุติธรรมและนโยบายทางอาญา

3(3-0-9)

3(3-0-9)

3(3-0-9)

3(3-0-9)

รวม

12

3

LAW 610 บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายธุรกิจ
LAW647 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ (วิชาเลือก 1)
LAW648 กฎหมายอาญาชั้นสูง
(วิชาเลือก 2)
LAW649 กฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง (วิชาเลือก 3)
LAW 690 วิทยานิพนธ์ (1)

LAW 624 บัณฑิตสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ
LAW647 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ (วิชาเลือก 1)
LAW648 กฎหมายอาญาชั้นสูง
(วิชาเลือก 2)
LAW649 กฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง (วิชาเลือก 3)
LAW 690 วิทยานิพนธ์ (1)

LAW 621 บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายมหาชน
LAW647 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ (วิชาเลือก 1)
LAW648 กฎหมายอาญาชั้นสูง (วิชาเลือก 2)
LAW649 กฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง (วิชาเลือก 3)
LAW 690 วิทยานิพนธ์ (1))

LAW 668 บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายอาญา
LAW647 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ (วิชาเลือก 1)
LAW648 กฎหมายอาญาชั้นสูง (วิชาเลือก 2)
LAW649 กฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง (วิชาเลือก 3)
LAW 690 วิทยานิพนธ์ (1)

3(3-0-9)

3(3-0-9)

3(3-0-9)

3(3-0-9)

3

รวม

15

4

LAW 690 วิทยานิพนธ์ (2)

LAW 690 วิทยานิพนธ์ (2)

LAW 690 วิทยานิพนธ์ (2)

LAW 690 วิทยานิพนธ์ (2)

3

รวม

 

3

5

LAW 690 วิทยานิพนธ์ (3)
LAW 690 วิทยานิพนธ์ (4)

LAW 690 วิทยานิพนธ์ (3)
LAW 690 วิทยานิพนธ์ (4)

LAW 690 วิทยานิพนธ์ (3)
LAW 690 วิทยานิพนธ์ (4)

LAW 690 วิทยานิพนธ์ (3)
LAW 690 วิทยานิพนธ์ (4)

3
3

รวม

 

6

รวมการศึกษาตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น

 

42

   2. แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

ภาคการศึกษา

กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ

กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

กลุ่มวิชากฎหมายอาญาฯ

หน่วยกิต

1

LAW 500 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
LAW 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

LAW 502 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน

LAW 503 ทฤษฎีกฎหมายมหาชน

LAW 500 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
LAW 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LAW 502 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน

LAW 503 ทฤษฎีกฎหมายมหาชน

LAW 500 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
LAW 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LAW 502 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน

LAW 503 ทฤษฎีกฎหมายมหาชน

LAW 500 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
LAW 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LAW 502 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
LAW 503 ทฤษฎีกฎหมายมหาชน

N/C

N/C

3(3-0-9)

3(3-0-9)

รวม

6

2

LAW 613 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง

LAW 625 กฎหมายการลงทุนชั้นสูง

LAW 614 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
LAW 626 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง

LAW 623 องค์การระหว่างประเทศ

LAW 615 กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างฯ
LAW 614 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
LAW 622 กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง

LAW 616 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันฯ
LAW 617 กฎหมายปกครองชั้นสูง
LAW 619 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
LAW 620 กฎหมายการคลังชั้นสูง

LAW 666 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
LAW 667 ปัญหากฎหมายอาญาชั้นสูง
LAW 669 กฎหมายการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์
LAW 670 การบริหารกระบวนการยุติธรรมและ               นโยบายทางอาญา

3(3-0-9)

3(3-0-9)

3(3-0-9)

3(3-0-9)

รวม

12

3

LAW 610 บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายธุรกิจ
LAW647 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ (วิชาเลือก 1)
LAW648 กฎหมายอาญาชั้นสูง
(วิชาเลือก 2)
LAW649 กฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง (วิชาเลือก 3)
LAW 698 สารนิพนธ์ (1)

LAW 624 บัณฑิตสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ
LAW647 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ (วิชาเลือก 1)
LAW648 กฎหมายอาญาชั้นสูง (วิชาเลือก 2)
LAW649 กฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง (วิชาเลือก 3)
LAW 698 สารนิพนธ์ (1)

LAW 621 บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายมหาชน
LAW647 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ (วิชาเลือก 1)
LAW648 กฎหมายอาญาชั้นสูง (วิชาเลือก 2)
LAW649 กฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง (วิชาเลือก 3)
LAW 698 สารนิพนธ์ (1)

LAW 668 บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายอาญา
LAW647 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ (วิชาเลือก 1)
LAW648 กฎหมายอาญาชั้นสูง (วิชาเลือก 2)
LAW649 กฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง (วิชาเลือก 3)
LAW 698 สารนิพนธ์ (1)

3(3-0-9)

3(3-0-9)

3(3-0-9)

3(3-0-9)

3

รวม

15

4

LAW644 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ (วิชาเลือก 4)
LAW643 กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง
(วิชาเลือก 5)

LAW644 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ (วิชาเลือก 4)
LAW643 กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง (วิชาเลือก 5)

LAW644 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ (วิชาเลือก 4)
LAW643 กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง (วิชาเลือก 5)

LAW644 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ (วิชาเลือก 4)
LAW643 กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง (วิชาเลือก 5)

3

3

รวม

6

5

LAW 698 สารนิพนธ์ (2)

LAW 698 สารนิพนธ์ (2)

LAW 698 สารนิพนธ์ (2)

LAW 698 สารนิพนธ์ (2)

3

รวม

3

รวมการศึกษาตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น

42

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ

ชื่อ-สกุล/

คุณวุฒิการศึกษา/ปีที่สำเร็จ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

1

รศ.สุวิทย์ นิ่มน้อย*

Law enforcement criminal justice,1972
น.บ. (นิติศาสตร์)/พ.ศ.2505

Michigan state university, U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

ดร.พูนผล เตวิทย์*

Ph.d. (Politiques superieures), 1967

Universite’ de toulouse

3

รศ.สุพล อิงประสาร*

น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย),2521

น.บ. (นิติศาสตร์),2509

 

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

4

ดร.กมล เกาไศยนันท์

Docteur Endroit/ค.ศ.1956

น.บ. (นิติศาสตร์)/พ.ศ.2495

มหาวิทยาลัยกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5

อ.อนันต์ ช่วยนึก

น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)/พ.ศ.2548

น.ม.,2521       

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

การบริการการศึกษาที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก

   1. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้รับความเห็นชอบจากจากคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) และคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) รับรองหลักสูตรเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการมีสิทธิสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและผู้ช่วยอัยการแบบไม่มีเงื่อนไข
   2. อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพกฎหมายจากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลอุทธรณ์และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยของรัฐที่เกิดจากการคัดสรรของหลักสูตร
   3. มีการบริหารจัดการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาและเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกสถาบัน
   4. บริหารหลักสูตรอย่างมีส่วนร่วมจากผู้นำชุมชน นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก
   5. นักศึกษาจบตามแผนที่กำหนด

 

การร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

หลักสูตรได้ร่วมมือทำวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมในโครงการ “การเสริมสร้างเครือข่ายในการพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน” กับ 3 สถาบันชื่อดัง ได้แก่
   1. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
   2. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม
   3. สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลักษณะกิจกรรม             
   - วิจัย
   - บริการวิชาการแก่สังคม
   - สร้างเครือข่ายชุมชน
   - ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยในประเทศดูงานที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ส่วนในต่างประเทศ ดูงานและเป็นกรณีศึกษาที่กำหนดไว้เป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัยสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) จำนวน 2 ครั้ง
ด้านการพัฒนาชุมชน
   1. ร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการเป็นศูนย์กลางสร้างเครือข่ายชุมชนในการพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   2. จัดทำโครงการร่วมมือกับชุมชนหมู่ 9 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ในการบริหารจัดการหนี้กองทุนหมู่บ้าน
ด้านการพัฒนานักลงทุน ร่วมมือกับบริษัท PS-Business Development (Thailand) Co., Ltd โครงการ “การฝึกอบรมการขอ Visa และการขอ Wrok permit ของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ

 

โครงการศึกษาดูงานของคณาจารย์ภายในหลักสูตร

1. โครงการดูงานภายในประเทศของอาจารย์ภายในหลักสูตร

ประมวลภาพกิจกรรมอาจารย์หลักสูตรจัดบริการวิชาการแก่สังคม

2. ดูงานต่างประเทศของอาจารย์ภายในหลักสูตร
   

ประมวลภาพอาจารย์ภายในหลักสูตรดูงานพลังงานทางเลือกของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และ
โรงไฟฟ้ากำจัดขยะ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)

โครงการการศึกษาดูงานของนักศึกษาภายในหลักสูตร

ประมวลภาพกิจกรรมดูงานนักศึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีและการดำเนิน
กระบวนพิจารณาศาลท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลี

   

ประมวลภาพกิจกรรมดูงานนักศึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาศาลฎีกาของสาธารณรัฐประชาชนจีน

   

ประมวลภาพกิจกรรมดูงานนักศึกษาเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

   

ประมวลภาพกิจกรรมดูงานด้านการพัฒนานักศึกษาภายในประเทศของ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและศาลปกครอง

   
       
 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

   ประมาณ 220,000 บาท
โดยสามารถแบ่งชำระเป็นรายภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 ประมาณ 51,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 ประมาณ 51,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 3 ประมาณ 60,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 4 ประมาณ 24,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 5 ประมาณ 33,000 บาท
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
เลขที่ 79 ชั้น 6 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9 ต่อ 2603-2609  โทรสาร 0-3874-3703 e-mail : graduate@chonburi.spu.ac.th http://graduate.chonburi.spu.ac.th
>