หลักสูตร   

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

แนะนำหลักสูตร
 
 

ชื่อหลักสูตร

   ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program
 
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย  : บธ.ม.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.B.A. 

 

กลุ่มวิชา

-  กลุ่มวิชาการตลาด
   เน้นการเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์การตลาดทั้งตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

-  กลุ่มวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่
   เน้นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายขององค์การ รวมทั้งการวางแผนและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ขององค์การสมัยใหม่

-  กลุ่มวิชาการบริหารโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
       
เน้นการออกแบบโครงข่ายการกระจายสินค้าและบริการในโซ่อุปทานแบบบูรณาการทั้งทางบก ทะเล และอากาศเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ

 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2
(จำนวนหน่วยกิต)

แผน ข
(จำนวนหน่วยกิต)

*หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

27

36

       วิชาบังคับ

18

18

       วิชาเลือก

9

18

วิทยานิพนธ์

12

-

การค้นคว้าอิสระ

-

3

รวม

39

39

หมายเหตุ : * วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โทที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้เรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมจะต้องลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ S(Satisfactory)

แผนการศึกษา

แผน ก.ทำวิทยานิพนธ์

แผน ข.ไม่ทำวิทยานิพนธ์

ปีการศึกษา/
ภาคเรียน

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปีการศึกษา/
ภาคเรียน

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาปรับพื้นฐาน

BUS 501 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารยุคใหม่

NC

วิชาปรับพื้นฐาน

BUS 501 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารยุคใหม่

NC

ENG 509 ภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด สำหรับบัณฑิตศึกษา
NC
ENG 509 ภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด สำหรับบัณฑิตศึกษา
NC

ปี 1 ภาค 1

FIB 567 การจัดการการเงินและการบัญชี

3

ปี 1 ภาค 1

FIB 567 การจัดการการเงินและการบัญชี

3

MGT 523 องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3
 
MGT 523 องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3
MKT 524 การจัดการการตลาด

3

MKT 524 การจัดการการตลาด

3

ปี 1 ภาค 2

BUS 521   ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

3
ปี 1 ภาค 2

BUS 521  ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

3

  IMG 527 การจัดการการดำเนินงานและการผลิต
3
  IMG 527  การจัดการการดำเนินงานและการผลิต
3
  ..วิชาเลือก 1
3
  ..วิชาเลือก 1
3
  ..วิชาเลือก 2
3
  ..วิชาเลือก 2
3

ปี 1 ภาค S

ECN522 เศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

3

ปี 1 ภาค S

ECN522 เศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

3

 
..วิชาเลือก 3
3
  ..วิชาเลือก  3

3

 
BUS 699  วิทยานิพนธ์
6
  ..วิชาเลือก 4
3
        ..วิชาเลือก 5
3

ปี 2 ภาค 1

BUS 699  วิทยานิพนธ์

6

ปี 2 ภาค 1

..วิชาเลือก 6
3
        BUS 691  การค้นคว้าอิสระ    
3
        BUS 692  การสอบประมวลความรู้ข้อเขียน 
NC
        BUS 693  การสอบประมวลความรู้ ปากเปล่า
NC

 

วิชาบังคับ

18

 

วิชาบังคับ

18

 

วิชาเลือก

  9

 

วิชาเลือก

18

 

วิทยานิพนธ์

12

 

การค้นคว้าอิสระ

  3

 

รวม

39

 

รวม

39

 

จุดเด่นของหลักสูตร

- ศึกษาดูงานหน่วยงานองค์กรภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
- ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปี 2 เดือน โดยภาพรวมจัดการศึกษาแบบ Block course modular system
- มี Guest Speakers เป็นผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ บรรยายเสริมพิเศษจากประสบการณ์จริงทุกวิชา
- เน้นการประยุกต์ทฤษฎีสมัยใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติจริงผ่านสื่อและเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัยน่าสนใจ เช่น เกมคอมพิวเตอร์ฝึกบริหารธุรกิจ(Computer-based Business Game)
- หลักสูตรถูกออกแบบให้มีความทันสมัยเป็นสากล แต่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยซึ่งช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
- กิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำ  เช่น  ลีลาศ  การพูด  การนำเสนอ  ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร
- ฟรี หนังสือ และเอกสารประกอบการเรียน การเป๋าเอกสาร เสื้อสูท เครื่องดื่ม และการตรวจสุขภาพประจำปีฯลฯ
>