หลักสูตร   

 
 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต


(เรียนวันอาทิตย์วันเดียว)

แนะนำหลักสูตร

 

ชื่อหลักสูตร

   ภาษาไทย : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
   ภาษาอังกฤษ : Master of Communication Arts
 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย  : นศ.ม.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Communication Arts
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Com.Arts

 

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

การโฆษณาและสื่อสารการตลาด Advertising and Marketing Communication
ผู้เรียนจะได้พัฒนาความรู้ ทักษะ ทั้งด้าน  “การโฆษณา” และ “การสื่อสารการตลาด” เพื่อยกระดับความรู้และขีดความสามารถของผู้เรียนให้ก้าวขึ้นสู่  “นักโฆษณาและนักสื่อสารการตลาดระดับมืออาชีพ” ให้เป็นผู้มีศักยภาพ มีทักษะที่โดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ อาทิ การวิเคราะห์สภาพปัญหาและโอกาสของการดำเนินธุรกิจ การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดและแบรนด์ การวางแผนการสื่อสารการตลาด การวางแผนการใช้สื่อโฆษณาสำหรับสินค้าและบริการ การกำหนดกลยุทธ์การเลือกใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการสื่อสารแบรนด์ การสร้างอัตลักษณ์การจดจำและความนิยมในแบรนด์ การกำหนดแผนงานด้านการสื่อสารเพื่อสนับสนุนแผนการตลาด การวิเคราะห์ผู้บริโภค การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการบริการ การสร้างประสบการณ์และบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภค การกำหนดกลยุทธ์ของส่วนประสมทางการตลาด รวมทั้งการคำนวณงบประมาณ การวัดและประเมินผลความสำเร็จของแผนการสื่อสารทางการตลาด เป็นต้น

การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Public Relations and Corporate Communication
    เน้นบูรณาการความรู้ด้าน “การประชาสัมพันธ์” และ “การสื่อสารองค์กร” เพื่อสร้างความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ และเติมเต็มประสบการณ์ของผู้เรียนให้ก้าวขึ้นสู่ “นักประชาสัมพันธ์และนักสื่อสารองค์กรระดับมืออาชีพ” ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีทักษะโดดเด่น ในด้านการวางแผนและสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อและวางแผนสื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร การใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มคนต่างๆ อาทิ การสื่อสารภายในองค์กรกับกลุ่มพนักงาน การสื่อสารกับชุมชน ผู้ถือหุ้นและสาธารณชน การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างทัศนคติ และกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเปิดตัวสินค้า การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ การใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่สินค้า บริการ และองค์กร การบริหารการสื่อสารเพื่อแก้ไขภาวะวิกฤต การบริหารความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน การสร้างสรรค์นวตกรรมทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการตลาด รวมทั้งการวิจัย การสำรวจประชามติ การติดตามและประเมินผลโครงการ
 
การสื่อสารสื่อดิจิทัล  Digital Media Communication
      เน้นบูรณาการความรู้ด้าน “การสื่อสาร” และ “สื่อดิจิทัล”   มุ่งเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ของผู้เรียนให้ก้าวขึ้นสู่การเป็น  “นักสื่อสารสื่อดิจิทัลระดับมืออาชีพ” ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีทักษะโดดเด่นในด้าน การบริหาร วางแผน ออกแบบสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ Digital Media เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ข่าวสาร โดยผ่านรูปแบบต่างๆ ของ สื่อดิจิทัลที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพ อาทิ Interactive Website, Homepage Design, Online Newspaper, Online Advertising, Graphic Design Techniques, Email Marketing, Social Media Marketing Strategies, Facebook Marketing, Twitter Marketing, Viral Marketing และ Search Engine เป็นต้น รวมทั้งการออกแบบสร้างสรรค์และนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อดิจิทัลให้เกิดความน่าสนใจ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่สินค้า บริการ และองค์กร สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของสื่อดิจิทัลที่เลือกใช้ในฐานะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
 
 

“ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุดประกายความคิด ต่อยอดธุรกิจ ด้วยเทคนิคการสื่อสาร”

 

สารจากผู้อำนวยการหลักสูตร

ดร.ปริยา รินรัตนากร

อีกมุมหนึ่งของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่หลายคนอาจยังไม่ทราบ


     นิเทศศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการสื่อสาร ในสภาพการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า “การสื่อสาร” ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ถ้าจะกล่าวถึงสาขาวิชาทางด้านนิเทศศาสตร์ที่เราทั้งหลายรู้จักคุ้นเคยกันดี ก็เห็นจะเป็นด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์  วาทวิทยา การสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารมวลชนผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ภาพยนต์ เป็นต้น  
     แต่ในปัจจุบันองค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ได้ขยายตัวกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และได้นำมาบูรณาการร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ ทำให้องค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์มีหลากหลายสาขามากยิ่งขึ้น แต่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือ การนำความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์หรือศาสตร์ด้านการสื่อสารนั้นมาประยุกต์ใช้ร่วมกับด้านการตลาด และการบริหารงานองค์กร จนเกิดเป็น      นิเทศศาสตร์สาขาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) และนิเทศศาตร์สาขาการสื่อสารองค์กร (Corporate Communication) ซึ่งผู้ที่เรียนนิเทศศาสตร์ด้านการสื่อสารการตลาดจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความโดดเด่นในหลายหลายด้านทั้งด้านการสื่อสาร (Communication) ด้านการตลาด  (Marketing) ด้านการบริหารสื่อ (Media Management) และการบริหารตราสินค้า (Brand Management) เป็นต้น ในขณะที่ผู้ที่เรียนนิเทศศาสตร์ด้านการสื่อสารองค์กร ก็จะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความโดดเด่นด้านการสื่อสารองค์กร (Corporate Communication) การบริหารภาพลักษณ์ (Image Management) และการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร (Corporate Image) เป็นต้น
     นอกจากนี้ นิเทศศาสตร์ยังได้เข้ามามีบทบาทต่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล จึงเกิดเป็นนิเทศศาสตร์สาขาการสื่อสารสื่อดิจิทัล (Digital Media Communication) ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านสื่อดิจิทัลมาประยุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการสื่อสารในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการออกแบบ (Graphic Design) และ ด้านการตลาด ที่เรารู้จักกันดีว่า Social Media Marketing นั่นเอง
      ดังนั้น ปัจจุบันโอกาสทางวิชาชีพของนักนิเทศศาสตร์จึงไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่การเป็นศิลปิน ดารา นักร้อง นักจัดรายการวิทยุ หรือพิธีกร แต่เพียงอย่างเดียว แต่มีโอกาสทางวิชาชีพอีกหลากหลายที่รอให้นักนิเทศศาสตร์ระดับมืออาชีพ นำกลยุทธ์ด้านการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างความโดดเด่น และแตกต่าง ให้แก่องค์กร สินค้า และบริการ

จุดเด่นของหลักสูตร

การเรียนการสอนทุกรายวิชาจะเน้นความเข้มข้นด้านความรู้เชิงวิชาการ (Academic Knowledge) ควบคู่ไปกับความรู้ที่ได้รับ จากการฝึกปฎิบัติจริง (Practical Knowledge)

ความรู้ด้านวิชาการ (Academic Knowledge)

 

 ทุกรายวิชาสอนโดยทีมคณาจารย์ระดับปริญญาเอก ผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาในกลุ่ม วิชาที่เปิดสอน จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้จัดเตรียมทีมคณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ ซึ่งจะช่วยชี้แนะแนวทางการผลิตผลงานวิจัยของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผลงานวิจัยของ นักศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

 

ความรู้จากการปฏิบัติจริง (Practical Knowledge)

      ทุกรายวิชาผู้เรียนจะได้รับความรู้จากการฝึกปฎิบัติผ่านทางกรณีศึกษาโดยมีวิทยากร ผู้มากด้วยประสบการณ์ เป็นกูรู (Gurus) ระดับแนวหน้าในแวดวงนักโฆษณา นักสื่อสารการตลาด นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์กร และนักสื่อสารสื่อดิจิทัล จากหลากหลายธุรกิจเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์นำการฝึกปฏิบัติ และระดมความคิดเห็น ความรู้ที่นักศึกษาได้รับ จากการฝึกปฎิบัติจริงในทุกรายวิชาจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างโอกาสทางการตลาดในสถานการณ์ที่เป็นจริงได้อย่างมืออาชีพ
รูปแบบการเรียนการสอน

รูปแบบการเรียนการสอนจะเน้นการลงมือฝึกปฎิบัติจริง  เน้นการฝึกอบรม (Training) เน้นการ นำเสนอ  (Presentation) การอภิปรายกลุ่ม (Discussion) ไม่ใช่การฟังบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้มีทักษะในแต่ละรายวิชาที่เรียนอย่างมืออาชีพ

ดังนั้น นักศึกษาที่มีธุรกิจเป็นของตนเอง หรือกำลังเริ่มต้นสร้างสรรค์ธุรกิจ หรือทำงานให้แก่องค์กร หน่วยงานต่างๆ สามารถนำธุรกิจหรือประสบการณ์การทำงานของตนเองมาเป็นโจทย์ในการฝึกปฏิบัติจริงของแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาธุรกิจจากทีมคณาจารย์ผู้สอน ผู้มากด้วยประสบการณ์ เมื่อจบหลักสูตร นักศึกษาจะสามารถเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนตลอดหลักสูตรทั้ง 10 รายวิชา เพื่อไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจและองค์กรของตนเองได้อย่างมืออาชีพ
ทีมคณาจารย์ผู้สอน
ทีมคณาจารย์ผู้สอนเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางหลักสูตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  หลักสูตรมีทีมคณาจารย์ผู้สอนกว่า 20 ท่าน (ใน 1 รายวิชา ผู้เรียนจะได้เรียนกับอาจารย์ 2 ท่าน ซึ่งเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพตัวจริงในรายวิชานั้นๆ) ทีมคณาจารย์ผู้สอนแบ่งออกเป็น  2  กลุ่มหลักๆ คือ
           

กลุ่มนักวิชาการ

 คือ ทีมคณาจารย์ระดับปริญญาเอกจากสถาบันต่างๆที่มีชื่อเสียงของประเทศ ร่วมกับทีมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในกลุ่มวิชาที่เปิดสอน จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

กลุ่มนักวิชาชีพ

 คือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานจริง ประกอบอาชีพจริง เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงและมีชื่อเสียงด้านการโฆษณา การสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร และการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล จะเป็นผู้ร่วมฝึกฝนให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในแต่ละรายวิชา
ระยะเวลาในการเรียน

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 1 ปี 8 เดือน (5 ภาคการศึกษา) 
จำนวน 39 หน่วยกิต คิดเป็น 10 รายวิชา
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว 9.00-17.30 น.

ภาพรวมเนื้อหาของหลักสูตร
เนื้อหาของหลักสูตรเน้นเรื่องของการสื่อสาร คือ การสื่อสารทางการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร และการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล โดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ โบชัวร์ ฯลฯ เพื่อสื่อสารด้านการตลาดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรวมทั้งการวางแผนงานด้านสื่อสารการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารตราสินค้า การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สินค้า บริการ และองค์กร การติดต่อสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน เพื่อให้สินค้า บริการ และธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มคนต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอกองค์กร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้าและองค์กร
ตัวอย่างรายวิชาที่เรียนในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 • การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
 • การสื่อสารสื่อดิจิทัล
 • การจัดการการตลาดและแบรนด์
 • การวิเคราะห์ผู้บริโภคเพื่องานนิเทศศาสตร์
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
 • สัมมนาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
 • การวางแผนสื่อเพื่อการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
 • การวางแผนการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
 • การส่งเสริมการตลาดยุคใหม่ 
 • การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด              
 • การสร้างสรรค์และจัดการเนื้อหาสื่อดิจิทัล     
 • ระบบเครือข่ายสารสนเทศทางธุรกิจเพื่องานนิเทศศาสตร์  
 • การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  
 • การวางแผนสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โอกาสทางวิชาชีพ

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีประสบการณ์หรือสนใจที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับ 

 • ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Director)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Director)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารภายในองค์กร (Organizational Communication Director)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร (Corporate Communication Director)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารการตลาดและองค์กร (Marketing & Corporate Communications Director)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ (Communication & PR Director)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด (Advertising and Marketing Director)
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารการสื่อสาร (Communication Management Manager)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Public Relations Director)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image Director)
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารตราสินค้า (Branding Management Manager)
 • ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing Manager)
 • ผู้จัดการฝ่ายวางแผนสื่อ/โฆษณา (Media / Advertising Planning Manager)
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management Manager/ CRM)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อดิจิตัล (Digital Media Director)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Director/ CSR)
 • เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Small Business Owner/Business Owner)
 • และวิชาชีพอื่นที่ใกล้เคียง

รวมทั้งผู้ที่มุ่งมั่นที่จะเป็นนักวิจัย นักวิชาการ / อาจารย์ หลักสูตรนี้คือหลักสูตรที่เหมาะกับคุณ ช่วยเพิ่มโอกาสทางวิชาชีพและโอกาสทางธุรกิจให้แก่คุณได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าคุณจะเป็นบัณฑิตใหม่ เป็นบุคคลากรสังกัดหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (SME) หรือ มุ่งมั่นที่จะเป็นอาจารย์ / นักวิชาการ คุณสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับหลักสูตรของเราได้

 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

    - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)
    - มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 190,000 บาท
กรณีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 170,000 บาท
การชำระค่าเรียน แบ่งการชำระออกเป็น 5 งวด ตามภาคการเรียน (1 ภาคการเรียน  = 4 เดือน)

 
รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ ดังต่อไปนี้ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • การศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ภายในประเทศ รวมทั้งศึกษาดูงานในต่างประเทศ
 • มีการจัดอบรมสัมมนาเสริมหลักสูตรในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ อาทิ “เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ  นำเสนองานอย่างไรให้ได้ใจให้ได้งาน”  “กลยุทธ์การทำธุรกิจผ่านการกด Click กด Like (Social Media  Marketing Strategies)”  “เทคนิคการจัดกิจกรรมพิเศษ จัดอย่างไร ให้ครองใจลูกค้า ให้เข้าตาสื่อมวลชน”
 • ในแต่ละรายวิชา นักศึกษาจะได้รับเตำรา หนังสือ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ
 • เรียนภาษาอังกฤษเสริม เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เตรียมตัวเข้าสู่ AEC
 • รับเสื้อสูท กระเป๋าเอกสาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง และการตรวจสุขภาพประจำปี
 
ประเด็นสำคัญที่ทำให้นักศึกษาตัดสินใจเรียนในหลักสูตร

รายวิชาที่สอนมีความทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริง และพร้อมเข้าสู่ AEC

ทีมคณาจารย์ผู้สอนมาจากหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้รู้จริง มีประสบการณ์ตรง

ในแต่ละรายวิชา สอนโดยอาจารย์ 2 ท่าน เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ + ลงมือฝึกปฏิบัติจริง เรียน   ทั้งหมด 10 รายวิชา
ดังนั้น ผู้เรียนได้เรียนกับทีมคณาจารย์ 20 ท่าน

ผู้เรียนสามารถนำธุรกิจ/ประสบการณ์ทำงานของตนมาเป็นโจทย์ฝึกปฏิบัติในการเรียนและรับ  คำแนะนำจากทีมคณาจารย์ จึงช่วยพัฒนาธุรกิจและงานของตนไปได้พร้อมกับการเรียน

เรียนเป็นระบบ Block Course เรียนทีละวิชาแล้วสอบ จากนั้นจึงเรียนวิชาต่อไป ผู้เรียนจะไม่  สับสน และเรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว

รับหนังสือ ตำรา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศฟรี 20 เล่ม

ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สามารถผ่อนชำระค่าเรียนเป็นรายเทอมได้

 

 การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ  เพิ่มโอกาสทางการแข่งขันสร้างความก้าวหน้าทางด้านอาชีพ  ขยายเครือข่ายความสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคล   และยกสถานะทางสังคมให้แก่ตัวคุณเอง   ไม่ว่าคุณจะเป็นบัณฑิตใหม่ เป็นบุคคลากรหน่วยงานภาครัฐ /    เอกชน   เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (SME)  หรือ มุ่งมั่นที่จะเป็นอาจารย์ / นักวิชาการ
คุณสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับหลักสูตรของเราได้   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดร. ปริยา รินรัตนากร (อาจารย์ น้อง) 081-3126560 
e-mail : perunyar@yahoo.com

 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
เลขที่ 79 ชั้น 6 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9 ต่อ 2603-2605 มือถือ 08-6344-7910  โทรสาร 0-3874-3703
e-mail : grad_office@chonburi.spu.ac.th http://graduate.chonburi.spu.ac.th
>