ตรวจสอบรายชื่อสอบวิชา ICT999


ในการสอบระหว่างวันที่ 6-13 ธันวาคม 2563

หัวข้อในการสอบ


ข้อสอบมีจำนวนทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้

- (บทเรียน) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 ข้อ
- (บทเรียน) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายไซเบอร์เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรรู้ จำนวน 10 ข้อ
- (บทเรียน) การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ e-Commerce และ Social Media จำนวน 25 ข้อ
- (บทเรียน) การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word จำนวน 15 ข้อ
- (บทเรียน) การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel จำนวน 15 ข้อ
- (บทเรียน) การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint จำนวน 15 ข้อ

(*กรณีนักศึกษา ไม่สามารถเใช้งานระบบ SPUC LTAS กรุณาติดต่อ สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อช่องทาง LINE )
line : @qyt2371f
เพิ่มเพื่อน


วิธีการเข้าทบทวนรายวิชาก่อนสอบ ทำอย่างไร?


1. เข้าสู่ระบบ SPUC-LTAS https://elearning.chonburi.spu.ac.th


2. กรอกรหัสผู้ใช้งาน (รหัสนักศึกษา)และ รหัสผ่าน คลิกปุ่ม เข้าเรียน จะได้หน้าแสดงดังภาพ


3. คลิกเลือกทบทวนเนื้อหาบทเรียนในรายวิชา ICT999_1_63_C จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ


4. คลิกเลือกเมนู บทเรียน จากนั้น นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาจากบทเรียนต่างๆ โดยระบบจะแบ่งบทเรียนตามหัวข้อบทเรียน ทั้ง 7 บทเรียน ดังภาพ


5. จากตัวอย่างในภาพ คลิกเลือกเข้าสู่ บทเรียน บทที่ 7
6. หลังจาก นักศึกษาศึกษาทบทวนบทเรียนต่างๆ แล้ว สามารถทดลองทำข้อสอบเพื่อวัดความรู้ โดยคลิกที่เมนู แบบฝึกหัด ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ


7. คลิก ตัวอย่าง ข้อสอบทักษะไอซีที ระบบจะแสดงตัวอย่างข้อสอบ ให้นักศึกษาทดลองทำข้อสอบและกดส่งข้อสอบ


หมายเหตุ : เนื่องจากชุดข้อสอบเป็นชุดทดลอง ดังนั้น จะไม่มีการสรุปผลคะแนนการทดสอบ