WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


นักศึกษาได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย (MeThai)

นักศึกษาได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย (MeThai)

นักศึกษาได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย (MeThai)

โล่ห์รางวัลโดยท่าน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปี 2559

มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ที่นี่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


สมัครเรียน