WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลอันดับที่ 3 ของโลก

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลอันดับที่ 3 ของโลก

น้องอาร์ม นายธนกร สาลี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลอันดับที่ 3 ของโลก การแข่งขัน e-sports เกม AUDITION ประเภททีม ในรายการ “AUDITION WORLD CHAMPIONSHIP 2018” ที่ประเทศเกาหลีใต้

 

มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ที่นี่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


สมัครเรียน