WorkDetail

ผลงาน

Course

ผลงาน


นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017)

นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017)

นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017) จัดโดย ศูนย์ประสานงานภาพตะวันออกวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ที่นี่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


สมัครเรียน