academic_detail

บทความทางวิชาการ

Academic

บทความทางวิชาการ

การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนตามการเรียนรู้แบบ VARK

วีณา คงพิษ, กฤช สินธนะกุล, ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง

วีณา คงพิษ, กฤช สินธนะกุล และธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง. 2560, การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนตามการเรียนรู้แบบ VARK, ปีที่ 14 ฉบับที่ 2, หน้า 121-131. 


 

มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ที่นี่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


สมัครเรียน