academic_detail

บทความทางวิชาการ

Academic

บทความทางวิชาการ

การจำแนกประเภทปืนจากภาพถ่าย 2 มิติ ด้วยทฤษฎีวิธีการรู้จำภาพ

วีณา คงพิษ

วีณา คงพิษ. 2555, การจำแนกประเภทปืนจากภาพถ่าย 2 มิติ ด้วยทฤษฎีวิธีการรู้จำภาพ, วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 8 ฉบับที่ 4, หน้า 48-52.


 

มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ที่นี่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


สมัครเรียน