news_detail

ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564

เอกสารแนบ

มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ที่นี่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


สมัครเรียน