news_detail

ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๙

สำนักงาน ก.พ. ขอส่งข่าวเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบ แข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๙ (ดังเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ

มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ที่นี่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


สมัครเรียน