คณะนิติศาสตร์

 

รับสมัคร DEK 65 คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

 

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 

Bachelor of Laws. (LL.B.)

-หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

- หลักสูตรปริญญาตรี

    หลักสูตร 135 หน่วยกิต

- เปิดการเรียน การสอนภาคปกติ  ภาคเสาร์-อาทิตย์   สำหรับผู้จบ ม. 6  ปวช. ใช้เวลาเรียน 4 ปี / ปริญญาตรี และผู้จบจากโรงเรียนนายสิบตำรวจทั่วประเทศ ใช้เวลาเรียน 3 ปี 

 

- หลักสูตรปริญญาโท 

(นิติศาสตรมหาบัณฑิต) เปิดการเรียน การสอน 2 กลุ่ม วิชา คือ กลุ่มกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กลุ่มกฎหมายมหาชน  หลักสูตรได้รับรองให้สอบสนามเล็กทั้งผู้พิพากษา และอัยการ

 

- คณะนิติศาสตร์ มีอาจารย์พิเศษที่มาจากองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ทางด้านกฎหมายที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ได้แก่ ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ตำรวจ ทนายความ ฯลฯ 

 

 

 

 


News & Activity


ประมวลภาพกิจกรรม

เรียนกฏหมายที่ว่ายาก กลับกลายเป็นเรื่องง่าย เพราะการเรียนการสอนแบบใส่ใจนักศึกษา

ด้วยคณาจารย์และนักกฏหมายระดับประเทศ


สมัครเรียน