academic_detail

บทความทางวิชาการ

Academic

บทความทางวิชาการ

อำนาจฟ้องคดีอาญาขององค์กรเอกชนในคดีสิ่งแวดล้อม

ผศ.สุระทิน ชัยทองคำ


 

เรียนกฏหมายที่ว่ายาก กลับกลายเป็นเรื่องง่าย เพราะการเรียนการสอนแบบใส่ใจนักศึกษา

ด้วยคณาจารย์และนักกฏหมายระดับประเทศ


สมัครเรียน