career

หลักสูตร

Course

แนวทางประกอบอาชีพ

ผู้จบนิติศาสตร์ สามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ ได้แก่ ผู้พิพากษา อัยการ พนักงานสอบสวน นายทหารพระธรรมนูญ ปลัดอำเภอ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ นิติกรภาครัฐและเอกชน

เรียนกฏหมายที่ว่ายาก กลับกลายเป็นเรื่องง่าย เพราะการเรียนการสอนแบบใส่ใจนักศึกษา

ด้วยคณาจารย์และนักกฏหมายระดับประเทศ


สมัครเรียน