news_detail

ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม


นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันขับร้องเพลงจีน 2020

นายไตรรัตน์  วรชัยเลิศชนะ  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันขับร้องเพลงจีน 2020 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยสถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โครงการแข่งขันร้องเพลงจีนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน และเพื่อเป็นการผลักดันให้นักเรียนและนักศึกษาในภาคตะวันออกสนใจในภาษาจีนมากขึ้น 

ในการเตรียมตัวเข้าแข่งขันในครั้งนี้ มีอาจารย์วิกานดา แสงกล้า (รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ) และ อาจารย์นันท์นภัส ปัทมะเสวี เป็นผู้ฝึกซ้อมและดูแลตลอดการแข่งขัน

เอกสารแนบ

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน