1. กำหนดการยื่นคำร้องนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • ยื่นคำร้องขอแบ่งชำระค่าลงทะเบียน (ผ่านระบบออนไลน์) อา. 14 - ส. 20 สิงหาคม 2565
 • ยื่นคำร้องขอย้ายคณะ / สาขาวิชา / รอบ (ผ่านระบบออนไลน์)
อา. 14 - ส. 20 สิงหาคม 2565
 • ยื่นคำร้องขอย้ายวิทยาเขต (ผ่านระบบออนไลน์)
อา. 14 - ส. 20 สิงหาคม 2565
 • ยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าใช้จ่ายกรณีเป็นนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยทุกประเภท (ผ่านระบบออนไลน์)
อา. 14 - จ. 15 สิงหาคม 2565
เฉพาะนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ผ่านระบบออนไลน์)
   - นักศึกษาชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ผ่านช่องทาง เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เคาน์เตอร์ธนาคาร, Mobile Banking)
 • เอกสารแนบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
  1) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล / คำนำหน้าชื่อ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/คำนำหน้า)
โหลดเอกสารแนบคำร้องขอเงินประกันของเสียหาย(มศป.04)
  2) รูปถ่ายสีสวมชุดครุย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป ส่งสำนักงานทะเบียน หรือทางไปรษณีย์
อา. 14 - ส. 20 สิงหาคม 2565
อา. 14 - อา. 21 สิงหาคม 2565
อา. 14 - อา. 21 สิงหาคม 2565
 • ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชานอกแผนการเรียน (ผ่านระบบออนไลน์) อา. 14 - ส. 20 สิงหาคม 2565
 • ยื่นคำร้องขอเรียนต่างวิทยาเขต / ต่างสถาบัน (ผ่านระบบออนไลน์) อา. 14 - ส. 20 สิงหาคม 2565
 • ยื่นคำร้องขอสอบซํ้าซ้อน / ขอลงทะเบียนเกินหน่วยกิต (ผ่านระบบออนไลน์) อา. 21 - พฤ. 25 สิงหาคม 2565
 หมายเหตุ คำร้องใดที่ไม่ได้ยื่นผ่านระบบออนไลน์ ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ Line : @spuchon หรือติดต่อสำนักงานทะเบียนโดยตรง เบอร์ 0-3814-6123 ต่อ 2121-2123, 2126
2. กำหนดวันลงทะเบียน Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนผ่าน  Internet  
 • สำหรับนักศึกษามีวิชาเรียนตามแผน อ. 16 สิงหาคม 2565
 • สำหรับนักศึกษาไม่มีวิชาเรียนตามแผน  พ. 17 - พฤ. 18 สิงหาคม 2565
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ
   - เคาน์เตอร์ธนาคาร /เคาน์เตอร์เซอร์วิส / ผ่าน App ธนาคาร ด้วย QR Code / บัตรเครดิต
อ. 16 - ศ. 19 สิงหาคม 2565
 • เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 21 สิงหาคม 2565
 • ลงทะเบียนเรียนสาย / เพิ่ม-ถอน / เปลี่ยนรายวิชา (ผ่านระบบออนไลน์) ส. 27 สิงหาคม - ส. 3 กันยายน 2565
 • ถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน และวิชาที่ถอนบันทึกเป็น W อา. 4 กันยายน - ส. 12 พฤศจิกายน 2565
3.  คำชี้แจงในการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565      (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
 
4. กำหนดการชำระเงินนักศึกษาโครงการแบ่งชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
งวดที่ 1 ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ e-Student  วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2565
ชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ เคาน์เตอร์ธนาคาร / เคาน์เตอร์เซอร์วิส / ผ่าน App ธนาคาร ด้วย QR Code / บัตรเครดิต ผ่านทาง Payment Gateway
วันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2565
( ค่าบำรุงรายภาค + ค่าหน่วยกิตรายวิชา 1 วิชา )
งวดต่อไป รายวิชาแบ่งชำระที่เหลือ เริ่มชำระได้ตั้งแต่
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 
หมายเหตุ
1.  หากนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนรายวิชาหรือกลุ่มเรียน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่งานรับลงทะเบียนทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา 
2.  หากนักศึกษาไม่ชำระค่าหน่วยกิต ภายในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 นักศึกษาจะต้องชำระค่าปรับ ในอัตรา 20 บาท ต่อวิชา/วัน และจะไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคในรายวิชาที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
(เริ่มคิดค่าปรับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565)
3.  สามารถติดต่อลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
   • เคาน์เตอร์ธนาคาร
   • เคาน์เตอร์เวอร์วิส
   • ผ่าน App ธนาคาร ด้วย QR Code
   • บัตรเครดิต ผ่านทาง Payment Gateway
5. ธนาคารที่รับชำระเงินค่าลงทะเบียน
16 - 19 สิงหาคม 2565
เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
6. แผนการเรียนและรายวิชาที่เปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สำหรับนักศึกษา มีรายวิชาเรียนตามแผน คลิกเพื่ออ่านละเอียด
สำหรับนักศึกษา ไม่มีรายวิชาเรียนตามแผน คลิกเพื่ออ่านละเอียด
7. เข้าสู่ระบบลงทะเบียน Online และดูขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได้จากระบบ e-student คลิกที่นี่