1. กำหนดการยื่นคำร้องนักศึกษาลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
 • ยื่นคำร้องขอแบ่งชำระค่าลงทะเบียน (ผ่านระบบออนไลน์)
ส. 23  -  พ. 27  พฤษภาคม  2563
 • ยื่นคำร้องขอย้ายคณะ / สาขา / รอบ (ผ่านระบบออนไลน์)
ส. 23  -  พ. 27  พฤษภาคม  2563
 • ยื่นคำร้องขอย้ายวิทยาเขต
ส. 23  -  พ. 27  พฤษภาคม  2563
 • ยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าใช้จ่ายกรณีเป็นนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยทุกประเภท
ส. 23 - อา. 24 พฤษภาคม  2563
เฉพาะนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
 • ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ผ่านระบบออนไลน์)
   - นักศึกษาชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 • ส่งเอกสารที่สำนักงานทะเบียน วันที่ 19 - 31 สิงหาคม 2563
  1) รูปถ่ายสีสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป, ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (เขียน ชื่อ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา / สาขาวิชา ด้านหลังรูปทุกรูป)
  2) ใบเสร็จเงินประกันของเสียหาย (ฉบับจริง) หากใบเสร็จสูญหาย นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเนาใบเสร็จ แนบใบแจ้งความ ชำระเงินค่าธรรมเนียม 30.-บาท
  3) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์ (ยกเว้นธนาคารออมสิน) มีชื่อ-นามสกุล / เลขที่บัญชีของนักศึกษาเท่านั้น (บัญชีเคลื่อนไหว)
ลงลายมือชื่อ “รับรองสำเนาถูกต้อง” จำนวน 1 ชุด

  4) กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (เปลี่ยนในระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม) แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ลงลายมือชื่อ “รับรองสำเนาถูกต้อง”
จำนวน 1 ชุด

ส. 23  -  พ. 27  พฤษภาคม  2563
ส. 23  -  พฤ. 28  พฤษภาคม  2563
พ. 19  -  พฤ. 31  สิงหาคม  2563
 • ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชานอกแผนการเรียน (ผ่านระบบออนไลน์) ส. 23  -  พ. 27  พฤษภาคม  2563
 • ยื่นคำร้องขอเรียนต่างวิทยาเขต / ต่างสถาบัน ส. 23 , อ. 26 - พ. 27  พฤษภาคม  2563
 • ยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน (ผ่านระบบออนไลน์) ส. 30 พฤษภาคม  -  อ. 2  มิถุนายน  2563
 • ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเกินหน่วยกิต (ผ่านระบบออนไลน์) ส. 30 พฤษภาคม  -  อ. 2  มิถุนายน  2563
 หมายเหตุ คำร้องใดที่ไม่ได้ยื่นผ่านระบบ ให้นักศึกษา ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ Line : @spuchon หรือติดต่อสำนักงานทะเบียนโดยตรง เบอร์ 038146123 ต่อ 3112-3114
2. กำหนดวันลงทะเบียน Online ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนผ่าน  Internet  
 • สำหรับนักศึกษามีวิชาเรียนตามแผน อ. 26 พฤษภาคม 2563
 • สำหรับนักศึกษาไม่มีวิชาเรียนตามแผน  พ. 27 พฤษภาคม 2563
 • นำใบแจ้งชำระเงินชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคาร (ธนาคารที่รับชำระเงินค่าลงทะเบียน)
อ. 26 – พฤ. 28 พฤษภาคม 2563
 • แลกใบเสร็จลงทะเบียนที่สำนักงานการคลัง มหาวิทยาลัยจะประกาศแจ้งให้ทราบภายหลัง
 • ลงทะเบียนเรียนสาย อ. 2 มิถุนายน 2563
 • ลงทะเบียนเพิ่ม , ถอน , เปลี่ยนรายวิชา (ไม่บันทึก “W” ได้รับค่าหน่วยกิตคืนตามเกณฑ์) พฤ. 4 – อา. 7 มิถุนายน 2563
 • ถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน และวิชาที่ถอนบันทึกเป็น W อ. 9 มิถุนายน – ศ. 10 กรกฎาคม 2563
3.  คำชี้แจงในการลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562     (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
 
4. กำหนดการชำระเงินนักศึกษาโครงการแบ่งชำระค่าลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
งวดที่  1  ลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบ   Internet  วันที่  26 – 27 พฤษภาคม 2563  
และ ชำระเงินที่ธนาคาร วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2563
( ค่าบำรุงรายภาค + ค่าหน่วยกิตรายวิชา 1 วิชา )    
งวดที่  2 ลงทะเบียนผ่านระบบ Internet วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2563 และ
ชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2563
หมายเหตุ
1.  หากนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนรายวิชาหรือกลุ่มเรียน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่งานรับลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
2.  หากนักศึกษาไม่ชำระค่าหน่วยกิตในงวดที่ 2 ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจะต้องชำระค่าปรับในอัตรารายวิชาละ 20 บาท / วัน
และให้นักศึกษาติดต่อสำนักงานทะเบียนเพื่อทำการลงทะเบียนในงวดที่ 2 โดยติดต่อได้ที่เบอร์โทร 0-3814-6123 ต่อ 2121-2123 และ 2126 หรือติดต่อที่ Line : @spuchon
5. ธนาคารที่รับชำระเงินค่าลงทะเบียน
26 - 28 พฤษภาคม 2563
เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
6. แผนการเรียนและรายวิชาที่เปิด ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
สำหรับนักศึกษา มีรายวิชาเรียนตามแผน คลิกเพื่ออ่านละเอียด
สำหรับนักศึกษา ไม่มีรายวิชาเรียนตามแผน คลิกเพื่ออ่านละเอียด
7. เข้าสู่ระบบลงทะเบียน Online และดูขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ได้จากระบบ e-student คลิกที่นี่