1. กำหนดการยื่นคำร้องนักศึกษาลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
 • ยื่นคำร้องขอแบ่งชำระค่าลงทะเบียน (ผ่านระบบออนไลน์)
อา. 9  -  พฤ. 13  พฤษภาคม  2564
 • ยื่นคำร้องขอย้ายคณะ / สาขาวิชา / รอบ (ผ่านระบบออนไลน์)
ส. 22  -  พฤ. 27  พฤษภาคม  2564
 • ยื่นคำร้องขอย้ายวิทยาเขต (ผ่านระบบออนไลน์)
ส. 22  -  พฤ. 27  พฤษภาคม  2564
 • ยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าใช้จ่ายกรณีเป็นนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยทุกประเภท
ส. 22 - อา. 23 พฤษภาคม  2564
เฉพาะนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
 • ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ผ่านระบบออนไลน์)
   - นักศึกษาชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 • ส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษาที่สำนักงานทะเบียน วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2564
  1) รูปถ่ายสีสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป, ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (เขียน ชื่อ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา / สาขาวิชา ด้านหลังรูปทุกรูป)
  2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อ “รับรองสำเนาถูกต้อง” จำนวน 1 แผ่น
  3) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ มีชื่อ-นามสกุล / เลขที่บัญชี ของนักศึกษาเท่านั้น (บัญชีเคลื่อนไหว)
ลงลายมือชื่อ “รับรองสำเนาถูกต้อง” จำนวน 1 แผ่น

  4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล / คำนำหน้าชื่อ (กรณีเปลี่ยนในระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม)ลงลายมือชื่อ “รับรองสำเนาถูกต้อง” จำนวน 1 แผ่น
ส. 22  -  พฤ. 27  พฤษภาคม  2564
ส. 22  -  พฤ. 27  พฤษภาคม  2564
พฤ. 1  -  ส. 10  กรกฎาคม  2564
 • ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชานอกแผนการเรียน (ผ่านระบบออนไลน์) ส. 22  -  พฤ. 27  พฤษภาคม  2564
 • ยื่นคำร้องขอเรียนต่างวิทยาเขต / ต่างสถาบัน (ผ่านระบบออนไลน์) ส. 22 , อ. 25 - พฤ. 27  พฤษภาคม  2564
 • ยื่นคำร้องขอสอบซํ้าซ้อน (ผ่านระบบออนไลน์) ส. 5 -  อ. 8  มิถุนายน  2564
 • ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเกินหน่วยกิต (ผ่านระบบออนไลน์) ส. 5 -  อ. 8  มิถุนายน  2564
 หมายเหตุ คำร้องใดที่ไม่ได้ยื่นผ่านระบบออนไลน์ ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ Line : @spuchon หรือติดต่อสำนักงานทะเบียนโดยตรง เบอร์ 0-3814-6123 ต่อ 2121-2123, 2126
2. กำหนดวันลงทะเบียน Online ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนผ่าน  Internet  
 • สำหรับนักศึกษามีวิชาเรียนตามแผน พฤ. 27 พฤษภาคม 2564
 • สำหรับนักศึกษาไม่มีวิชาเรียนตามแผน  ศ. 28 พฤษภาคม 2564
 • นำใบแจ้งชำระเงินชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคาร
พฤ. 27 – ส. 29 พฤษภาคม 2564
 • เปิดเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 ส. 5 มิถุนายน 2564
 • ลงทะเบียนเรียนสาย อ. 8 มิถุนายน 2564
 • ลงทะเบียนเพิ่ม , ถอน , เปลี่ยนรายวิชา , เปลี่ยนกลุ่ม (ไม่บันทึก “W” ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนตามเกณฑ์) พ. 9 – อา. 13 มิถุนายน 2564
 • ถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน และวิชาที่ถอนบันทึกเป็น W อ. 15 มิถุนายน – ศ. 16 กรกฎาคม 2564
3.  คำชี้แจงในการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563     (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
 
4. กำหนดการชำระเงินนักศึกษาโครงการแบ่งชำระค่าลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
งวดที่  1  ลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบ ออนไลน์  วันที่  27 – 28 พฤษภาคม 2564  
และ ชำระเงินที่ธนาคารเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ชำระผ่าน App ธนาคาร ด้วย QR Code วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2564
( ค่าบำรุงรายภาค + ค่าหน่วยกิตรายวิชา 1 วิชา )    
งวดสุดท้าย ชำระค่าหน่วยกิตรายวิชาส่วนที่เหลือทั้งหมด
ตั้งแต่ วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564

นักศึกษาสามารถติดต่อชำระเงินได้ที่สำนักงานทะเบียน หรือ ลงทะเบียนในระบบ e–student และ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินชำระผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
   1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
   2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เวอร์วิส
   3. ชำระผ่าน App ธนาคาร ด้วย QR Code

5. ธนาคารที่รับชำระเงินค่าลงทะเบียน
26 - 28 พฤษภาคม 2564
เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
6. แผนการเรียนและรายวิชาที่เปิด ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
สำหรับนักศึกษา มีรายวิชาเรียนตามแผน คลิกเพื่ออ่านละเอียด
สำหรับนักศึกษา ไม่มีรายวิชาเรียนตามแผน คลิกเพื่ออ่านละเอียด
7. เข้าสู่ระบบลงทะเบียน Online และดูขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ได้จากระบบ e-student คลิกที่นี่