1. กำหนดการยื่นคำร้องนักศึกษาลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
 • ยื่นคำร้องขอแบ่งชำระค่าลงทะเบียน (ผ่านระบบออนไลน์) ส. 20 - พ. 24 พฤษภาคม 2566
 • ยื่นคำร้องขอย้ายคณะ / สาขาวิชา / รอบ (ผ่านระบบออนไลน์)
ส. 20 - พ. 24 พฤษภาคม 2566
 • ยื่นคำร้องขอย้ายวิทยาเขต (ผ่านระบบออนไลน์)
ส. 20 - พ. 24 พฤษภาคม 2566
 • ยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าใช้จ่ายกรณีเป็นนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยทุกประเภท (ผ่านระบบออนไลน์)
ส. 20 - อา. 21 พฤษภาคม 2566
เฉพาะนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
 • ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ผ่านระบบออนไลน์)
   - นักศึกษาชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ผ่านช่องทาง เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เคาน์เตอร์ธนาคาร, Mobile Banking)
 • เอกสารแนบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
  1) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล / คำนำหน้าชื่อ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/คำนำหน้า)
โหลดเอกสารแนบคำร้องขอเงินประกันของเสียหาย(มศป.04)
  2) รูปถ่ายสีสวมชุดครุย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป ส่งที่สำนักงานทะเบียน หรือทางไปรษณีย์
ส. 20 - พ. 24 พฤษภาคม 2566
ส. 20 - พฤ. 25 พฤษภาคม 2566
ส. 20 - พฤ. 25 พฤษภาคม 2566
 • ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชานอกแผนการเรียน (ผ่านระบบออนไลน์) ส. 20 - พ. 24 พฤษภาคม 2566
 • ยื่นคำร้องขอเรียนต่างวิทยาเขต / ต่างสถาบัน (ผ่านระบบออนไลน์) ส. 20 - พ. 24 พฤษภาคม 2566
 • ยื่นคำร้องขอสอบซํ้าซ้อน / ขอลงทะเบียนเกินหน่วยกิต (ผ่านระบบออนไลน์) อ. 6 - ศ. 9 มิถุนายน 2566
 หมายเหตุ คำร้องใดที่ไม่ได้ยื่นผ่านระบบออนไลน์ ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ Line : @spuchon หรือติดต่อสำนักงานทะเบียนโดยตรง เบอร์ 0-3814-6123 ต่อ 2121-2123, 2126
2. กำหนดวันลงทะเบียน Online ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
 • สำหรับนักศึกษามีวิชาเรียนตามแผน อ. 30 พฤษภาคม 2566
 • สำหรับนักศึกษาไม่มีวิชาเรียนตามแผน พ. 31 พฤษภาคม 2566
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ
   - เคาน์เตอร์ธนาคาร /เคาน์เตอร์เซอร์วิส / ผ่าน App ธนาคาร ด้วย QR Code / บัตรเครดิต
อ. 30, พ. 31 พฤษภาคม - พฤ. 1 มิถุนายน 2566
 • เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 6 มิถุนายน 2566
 • ลงทะเบียนเรียนสาย / เพิ่ม-ถอน / เปลี่ยนรายวิชา (ผ่านระบบออนไลน์) ส. 10 - ศ. 16 มิถุนายน 2566
 • ถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน และวิชาที่ถอนบันทึกเป็น W ส. 17 มิถุนายน - จ. 17 กรกฎาคม 2566
3. คำชี้แจงในการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
 
4. กำหนดการชำระเงินนักศึกษาโครงการแบ่งชำระค่าลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
งวดที่ 1 ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ e-Student วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2566
ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้ เคาน์เตอร์ธนาคาร / เคาน์เตอร์เซอร์วิส / ผ่าน App ธนาคาร ด้วย QR Code / บัตรเครดิต ผ่านทาง Payment Gateway
วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566
( ค่าบำรุงรายภาค + ค่าหน่วยกิตรายวิชาขั้นต่ำ 1 วิชา )
งวดต่อไป รายวิชาแบ่งชำระที่เหลือ เริ่มชำระได้ตั้งแต่
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566
หมายเหตุ
1. หากนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนรายวิชาหรือกลุ่มเรียน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่งานรับลงทะเบียนทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา 
2. หากนักศึกษาไม่ชำระค่าหน่วยกิต ภายในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาจะต้องชำระค่าปรับ ในอัตรา 20 บาท ต่อวิชา/วัน และจะไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาคในรายวิชาที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
(เริ่มคิดค่าปรับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566)
3. สามารถติดต่อลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
   • เคาน์เตอร์ธนาคาร
   • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
   • ผ่าน App ธนาคาร ด้วย QR Code
   • บัตรเครดิต ผ่านทาง Payment Gateway
5. ธนาคารที่รับชำระเงินค่าลงทะเบียน
อ. 30 พฤษภาคม - พฤ. 1 มิถุนายน 2566
เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารทหารไทยธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
6. แผนการเรียนและรายวิชาที่เปิด ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
สำหรับนักศึกษา มีรายวิชาเรียนตามแผน คลิกเพื่ออ่านละเอียด
สำหรับนักศึกษา ไม่มีรายวิชาเรียนตามแผน คลิกเพื่ออ่านละเอียด
7. เข้าสู่ระบบลงทะเบียน Online และดูขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ได้จากระบบ e-student คลิกที่นี่