ลงทะเบียนโครงการอบรมมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

ลงทะเบียนอบรม

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำการบันทึกคะ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ**หมายเหตุ กดปุ่มลงทะเบียนเพื่อยืนยัน การเข้าร่วมการอบรม


ติดต่อสอบถามได้ที่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
โทร : 038-146123 ต่อ 3253 , 3260
Email : informatic@chonburi.spu.ac.th