Academic Conference
หน้าแรก
(Home)
หลักการและเหตุผล
(Rationales)
วัตถุประสงค์
(Objectives)
กำหนดการ 
(Schedule)
กำหนดการส่งผลงานวิชาการ 
(Submission Schedule)
รายละเอียดวิธีการเขียนบทความ
(Paper Guideline)
การส่งบทความ
(Paper Submission)
การนำเสนอผลงาน 
(Presentation Formats)
- แบบบรรยาย (Oral Presentation)
- แบบโปสเตอร์ (Poster)
Templates บทความ(TH)
Templates บทความ(EN)
Templates โปสเตอร์
ติดต่อสอบถาม
(Contact)
อัตราค่าลงทะเบียน
(Registration Fees)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 1
( 2011 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 2
( 2012 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
( 2013 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
( 2014 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 5
( 2015 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 6
( 2016 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 7
( 2017 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 8
( 2018 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 9
( 2019 )
(Proceedings)
หน้าแรก

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี




หลักการและเหตุผล

          อาจกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการเติบโตภายใต้โครงสร้างการพัฒนาที่เข้มแข็งก็เปรียบเสมือนเป็นต้นทุนของประเทศ ซึ่งในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ห่างหายจากการลงทุนในโครงการใหญ่ ๆ นับตั้งแต่การลงทุนในยุค “อีสเทิร์นซีบอร์ด” ที่เปลี่ยนโฉมหน้าจากสังคมเกษตรกรรมมาสู่อุตสาหกรรม ทว่า ในวันนี้แนวโน้มอุตสาหกรรมทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนทิศทางอีกครั้ง จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยต้องลุกขึ้นมายกระดับประเทศใหม่เพื่อความอยู่รอด และเพื่อเป็นการสร้างฐานความเจริญครั้งใหม่ของประเทศ ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EASTERN ECONOMIC CORRIDOR (EEC) ปัจจุบัน คือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EASTERN SPECIAL DEVELOPMENT ZONE ได้กลายเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” และเพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย จึงต้องมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายนำร่องใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง อีกทั้งยังได้กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการลงทุนโครงการพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุน และการพัฒนากิจกรรม ทางเศรษฐกิจ และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย และจากมติในที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่อง การจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทั้งหมด 8 แผน โดยมี แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็น 1 ใน 8 แผนของการพัฒนาพื้นที่ EEC เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างสมบูรณ์แบบเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จึงได้มีโครงการ 2019 SPUC conference ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เพื่อสนับสนุนและขานรับนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพของงานวิจัยที่จะส่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อพื้นที่สามจังหวัดในภาคตะวันออกต่อไปในอนาคต
          มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2562 นี้ นับเป็นครั้งที่ 9 และจากความสำคัญของภาคเศรษฐกิจที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงมีโครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SPUC National and International Conference เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ด้านวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ในระดับอุดมศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม และส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. เพื่อเป็นการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3. เพื่อเป็นการดำเนินการตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี สำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม