Academic Conference
หน้าแรก
(Home)
หลักการและเหตุผล
(Rationales)
วัตถุประสงค์
(Objectives)
กำหนดการ 
(Schedule)
กำหนดการส่งผลงานวิชาการ 
(Submission Schedule)
รายละเอียดวิธีการเขียนบทความ
(Paper Guideline)
การส่งบทความ
(Paper Submission)
การนำเสนอผลงาน 
(Presentation Formats)
- แบบบรรยาย (Oral Presentation)
- แบบโปสเตอร์ (Poster)
Templates บทความ(TH)
Templates บทความ(EN)
Templates โปสเตอร์
ติดต่อสอบถาม
(Contact)
อัตราค่าลงทะเบียน
(Registration Fees)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 1
( 2011 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 2
( 2012 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
( 2013 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
( 2014 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 5
( 2015 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 6
( 2016 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 7
( 2017 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 8
( 2018 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 9
( 2019 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 10
( 2021 )
(Proceedings)
หน้าแรก

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยุค New Normal
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ณ อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีหลักการและเหตุผล
          ท่ามกลางสภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง ประชาคมโลกกำลังมองหาและคิดค้นวิทยาการใหม่ๆ ขึ้นมาตอบโจทย์การใช้ชีวิตในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกชีวิตวิถีใหม่ นำไปสู่นโยบายของรัฐที่ต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มพูนทักษะความรู้และวิชาการ สนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยอันเป็นเครื่องมือสำคัญหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้ ขยายขอบเขตความรู้ที่มีอยู่เดิมสู่แนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ เพื่อให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศสูงขึ้น รวมถึงกลับมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ
          อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมาก ทำให้เกิดการลดลงในการจับจ่ายใช้สอยและกำลังซื้อของประชาชน รวมไปถึงการหยุดชะงักของหลายธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการ แม้จะมีมาตรการของภาครัฐมาช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไป แต่มาตรการส่วนใหญ่เป็นเพียงมาตรการระยะสั้น ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด และเดินไปด้วยกำลังและความสามารถ ของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค New Normal
          สถาบันการศึกษามีภารกิจหลักสำคัญ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการทางวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ เป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวข้างต้น ด้วยการนำเสนอแนวคิด วิธีการ และผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์จากการทำวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่สอดรับกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จึงได้มีโครงการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ "งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยุค New Normal" เพื่อสนับสนุนและขานรับนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่จะส่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจของประเทศ
          มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา กระทั่งในปี พ.ศ. 2563 นี้ นับเป็นครั้งที่ 10 จากภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่เห็นความสำคัญในการเป็นช่องทางหนึ่งในการนำเสนองานวิจัย และนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงมีโครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SPUC National and International Conference เรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ด้านวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ในระดับอุดมศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล
2. เพื่อเป็นการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจในยุค New Normal
3. เพื่อเป็นการดำเนินการตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)


ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

*/ ?>