Academic Conference
หน้าแรก
(Home)
หลักการและเหตุผล
(Rationales)
วัตถุประสงค์
(Objectives)
กำหนดการ 
(Schedule)
กำหนดการส่งผลงานวิชาการ 
(Submission Schedule)
รายละเอียดวิธีการเขียนบทความ
(Paper Guideline)
การส่งบทความ
(Paper Submission)
การนำเสนอผลงาน 
(Presentation Formats)
- แบบบรรยาย (Oral Presentation)
- แบบโปสเตอร์ (Poster)
Templates บทความ(TH)
Templates บทความ(EN)
Templates โปสเตอร์
ติดต่อสอบถาม
(Contact)
อัตราค่าลงทะเบียน
(Registration Fees)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 1
( 2011 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 2
( 2012 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
( 2013 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
( 2014 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 5
( 2015 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 6
( 2016 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 7
( 2017 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 8
( 2018 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 9
( 2019 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 10
( 2021 )
(Proceedings)
การนำเสนอผลงานแบบ oral
การประชุมวิชาการ

1. แบบบรรยาย
- การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ให้ผู้นำเสนอทำ PowerPoint
ใช้ประกอบการนำเสนอ

- ส่งไฟล์นำเสนอในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00-10.00 น.

- การทำ PowerPoint ใช้ตัวอักษรขนาด 32 สำหรับหัวข้อ และขนาด 28 สำหรับข้อย่อย  
PowerPoint ควรทำเป็นหัวข้อเพื่อบรรยาย ไม่ควรทำเป็นเนื้อหาละเอียด และไม่ควรเกิน 15
สไลด์  สไลด์แรกควรเป็นชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ

- เวลาในการนำเสนอ ใช้เวลาเรื่องละไม่เกิน 15 นาที ให้เวลาซักถามและตอบคำถาม 5 นาที

- เจ้าของผลงานจะต้องเตรียมเอกสารสรุปเพื่อแจกผู้เข้าร่วมประชุมที่สนใจเรื่องละ 20 ชุด

- การวิจารณ์ จะมีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ประจำแต่ละห้องเพื่อวิจารณ์ผลงาน

- เมื่อนำเสนอผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมกลุ่มย่อยจะมอบเกียรติบัตรยืนยันการ
นำเสนอผลงานของท่าน

- ในวันประชุมวิชาการระดับชาติ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับซีดีรอมบทคัดย่อผลงานวิจัยทั้งหมด และ
มหาวิทยาลัยจะรีบดำเนินการรวบรวมผลงานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการนำเสนอแล้ว ตีพิมพ์เป็น
รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) และ upload ไว้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จะส่งซีดีรอมผลงานฉบับสมบูรณ์ (Proceedings) พร้อม
หนังสือยืนยันรายชื่อผู้ที่นำเสนอผลงานวิจัยไปยังมหาวิทยาลัยต้นสังกัดโดยเร็ว

        ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิจัย (Template)

 

 

 


*/ ?>