Academic Conference
หน้าแรก
(Home)
หลักการและเหตุผล
(Rationales)
วัตถุประสงค์
(Objectives)
กำหนดการ 
(Schedule)
กำหนดการส่งผลงานวิชาการ 
(Submission Schedule)
รายละเอียดวิธีการเขียนบทความ
(Paper Guideline)
การส่งบทความ
(Paper Submission)
การนำเสนอผลงาน 
(Presentation Formats)
- แบบบรรยาย (Oral Presentation)
- แบบโปสเตอร์ (Poster)
Templates บทความ(TH)
Templates บทความ(EN)
Templates โปสเตอร์
ติดต่อสอบถาม
(Contact)
อัตราค่าลงทะเบียน
(Registration Fees)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 1
( 2011 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 2
( 2012 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
( 2013 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
( 2014 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 5
( 2015 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 6
( 2016 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 7
( 2017 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 8
( 2018 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 9
( 2019 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 10
( 2021 )
(Proceedings)
หลักการและเหตุผล
          โลกเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy: DE) ด้วยการหลอมรวมเทคโนโลยีดิจทัลให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คน เข้าสู่ยุคที่อุปกรณ์สื่อสาร สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เป็นสิ่งจำเป็น เครือข่ายการสื่อสารถูกเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ในทุกที่และทุกเวลา ระบบโทรคมมนาคมติตด่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายไร้สาย ทำให้เกิดการใช้งานในวงกว้าง แม้กระทั่งผู้คนที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ตมาก่อนก็สามารถใช้งานได้ ทำให้เกิดโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ ๆ มากมายในทุกแขนง ภาครัฐให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ริเริ่มนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อันจะมีส่วนช่วยส่งเสริม ภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งมุ่งเน้น 1) การพัฒนา Hard Infrastructure การสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการจัดเตรียมศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2) การพัฒนา Soft Infrastructure สร้างระบบการทำธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ให้เกิดความเชื่อมั่นและปลอดภัย พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายรองรับ 3) การพัฒนา Service Infrastructure สร้างแพลตฟอร์มสำหรับการทำธุรกรรมและสร้างธุรกิจของประเทศ 4) การส่งเสริม Digital Economy พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดนักธุรกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 5) การพัฒนา Digital Society สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงเครือข่าย และข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต และ 6) การพัฒนา Digital Knowledge พัฒนาการเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัล ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าทันโลก และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ หมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัล การใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจ การเงิน และธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัล รองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
          สถาบันการศึกษามีภารกิจหลักสำคัญ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการทางวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ เป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวข้างต้น ด้วยการนำเสนอแนวคิด วิธีการ และผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์จากการทำวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่สอดรับกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จึงได้มีโครงการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล” เพื่อสนับสนุนและขานรับนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่จะส่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจของประเทศ
          มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา กระทั่งในปี พ.ศ. 2563 นี้ นับเป็นครั้งที่ 10 จากภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่เห็นความสำคัญในการเป็นช่องทางหนึ่งในการนำเสนองานวิจัย และนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงมีโครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SPUC National and International Conference เรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ด้านวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป


*/ ?>