*** รับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้น***
*** โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการจากผู้ชำระเงิน ***

 

[ส่วนนี้สำหรับผู้เข้านำเสนอผลงาน / ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ]
          
  สาขาที่ชำระเงิน                               วันที่                         
ใบแจ้งการชำระเงินที่ธนาคารเพื่อเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
 
 
รหัสผู้เข้าอบรม      Ref. 1 :  
640011
รหัสอ้างอิง        Ref. 2 :  
61200521
เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย COM.CODE : 35468
ชื่อ-นามสกุล :
ทดสอบ ทดสอบ
บริการผ่านทางตู้ ATM (K-ATM) COM.CODE : 35468
เบอร์โทรศัพท์ :
บริการผ่านทาง Internet K-Cyber Banking COM.CODE : 35468    
บริการผ่านทาง K-Mobile Banking COM.CODE : 35468    
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
ยอดเงินที่ต้องชำระ(บาท)
ค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
500.00
เรื่อง "งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยุค New Normal"  
ยอดรวมที่ต้องชำระ                               ( ห้าร้อยบาทถ้วน )
500.00   
     
ชำระเงินได้ที่ ธ.กสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
รับชำระเงินภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 เท่านั้น

ผู้นำฝาก                                   โทร.                                
ผู้รับเงิน                                        
 
 


*** รับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้น***
*** โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการจากผู้ชำระเงิน ***  


[ส่วนนี้สำหรับธนาคาร]
          
  สาขาที่ชำระเงิน                               วันที่                         
ใบแจ้งการชำระเงินที่ธนาคารเพื่อเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
 
 
รหัสผู้เข้าอบรม      Ref. 1 :  
640011
รหัสอ้างอิง        Ref. 2 :  
61200521
เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย COM.CODE : 35468
ชื่อ-นามสกุล :
ทดสอบ   ทดสอบ
บริการผ่านทางตู้ ATM (K-ATM) COM.CODE : 35468
เบอร์โทรศัพท์ :
บริการผ่านทาง Internet K-Cyber Banking COM.CODE : 35468    
บริการผ่านทาง K-Mobile Banking COM.CODE : 35468    
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
ยอดเงินที่ต้องชำระ(บาท)
ค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
500.00
เรื่อง "งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล"  
ยอดรวมที่ต้องชำระ                               ( ห้าร้อยบาทถ้วน )
500.00   
     
ชำระเงินได้ที่ ธ.กสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
รับชำระเงินภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 เท่านั้น

ผู้นำฝาก                                   โทร.                                
ผู้รับเงิน