กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
2021 SPUC National and International Conference

เรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยุค New Normal
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องศรีสุข ชั้น 12 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิด
  - กล่าวรายงาน
  - ประธานในพิธีการเปิดงาน
09.15 - 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ปรับธุรกิจอย่างไรให้อยู่รอดในยุค New Normal
โดย คุณธนันธร มหาพรประจักษ์
ฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  - แขกผู้มีเกียรติ วิทยากร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับประทานอาหารกลางวัน
ชั้น 2 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
  - ผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมงาน รับประทานอาหารกลางวัน
ชั้น 11 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
13.00 - 14.00 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ แบบ poster ชั้น 10 ห้อง 1012
13.30 - 16.00 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ แบบบรรยาย ระดับนานาชาติ ชั้น 10 ห้อง 1013, ห้อง 1014, ห้อง 1015 และห้อง 1016
16.00 น. ปิดการบรรยาย มอบวุฒิบัตรให้กับผู้นำเสนอ
*update 09-12-2563