Academic Conference
หน้าแรก
(Home)
หลักการและเหตุผล
(Rationales)
วัตถุประสงค์
(Objectives)
กำหนดการ 
(Schedule)
กำหนดการส่งผลงานวิชาการ 
(Submission Schedule)
รายละเอียดวิธีการเขียนบทความ
(Paper Guideline)
การส่งบทความ
(Paper Submission)
การนำเสนอผลงาน 
(Presentation Formats)
- แบบบรรยาย (Oral Presentation)
Templates บทความ(TH)
Templates บทความ(EN)
อัตราค่าลงทะเบียน
(Registration Fees)
ติดต่อสอบถาม
(Contact)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 1
( 2011 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 2
( 2012 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
( 2013 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
( 2014 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 5
( 2015 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 6
( 2016 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 7
( 2017 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 8
( 2018 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 9
( 2019 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 10
( 2021 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 11
( 2022 )
(Proceedings)
หน้าแรก

ดาวน์โหลด Proceedings SPUCCON2022

ดาวน์โหลด ใบเกียรติบัตร SPUCCON2022

ห้องที่ 1 บทความทางวิชาการที่นำเสอนแบบบรรยาย ดาวน์โหลด
ห้องที่ 2 บทความทางวิชาการที่นำเสอนแบบบรรยาย ดาวน์โหลด
ห้องที่ 3 บทความทางวิชาการที่นำเสอนแบบบรรยาย ดาวน์โหลด
ห้องที่ 4 บทความทางวิชาการที่นำเสอนแบบบรรยาย ดาวน์โหลด
ห้องที่ 5 บทความทางวิชาการที่นำเสอนแบบบรรยาย ดาวน์โหลด
ห้องที่ 6 บทความทางวิชาการที่นำเสอนแบบบรรยาย (บริหารธุรกิจ/อื่นๆ) ดาวน์โหลด
ห้องที่ 7 บทความทางวิชาการที่นำเสอนแบบบรรยาย (บริหารธุรกิจ/อื่นๆ) ดาวน์โหลด
ห้องที่ 8 บทความทางวิชาการที่นำเสอนแบบบรรยาย (เศรษฐศาสตร์/บริหาร) ดาวน์โหลด

การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 11 SPUCCON2022

ห้องที่ 1 บทความทางวิชาการที่นำเสอนแบบบรรยาย ดาวน์โหลด
ห้องที่ 2 บทความทางวิชาการที่นำเสอนแบบบรรยาย ดาวน์โหลด
ห้องที่ 3 บทความทางวิชาการที่นำเสอนแบบบรรยาย ดาวน์โหลด
ห้องที่ 4 บทความทางวิชาการที่นำเสอนแบบบรรยาย ดาวน์โหลด
ห้องที่ 5 บทความทางวิชาการที่นำเสอนแบบบรรยาย ดาวน์โหลด
ห้องที่ 6 บทความทางวิชาการที่นำเสอนแบบบรรยาย (บริหารธุรกิจ/อื่นๆ) ดาวน์โหลด
ห้องที่ 7 บทความทางวิชาการที่นำเสอนแบบบรรยาย (บริหารธุรกิจ/อื่นๆ) ดาวน์โหลด
ห้องที่ 8 บทความทางวิชาการที่นำเสอนแบบบรรยาย (เศรษฐศาสตร์/บริหาร) ดาวน์โหลด
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 11 ภาคเช้า
ภาคเช้า
ภาคเช้า เข้าร่วมผ่าน Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99945397801?pwd=RjJ4bHRoNVQwODNGVWtoNnd3SE9PUT09

หรือ

Meeting ID : 999 4539 7801
Passcode : spuccon
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 11 ภาคบ่าย
ภาคบ่าย

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เรื่อง งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
แบบการประชุมออนไลน์


หลักการและเหตุผล
          มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา กระทั่งในปี พ.ศ. 2565 นี้ นับเป็นครั้งที่ 11 จากภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่เห็นความสำคัญในการเป็นช่องทางหนึ่งในการนำเสนองานวิจัย และนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงมีโครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SPUC National and International Conference เรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ด้านวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ในระดับอุดมศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล
2. เพื่อเป็นการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล
3. เพื่อเป็นการดำเนินการตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)


สาขาที่เปิดให้นำเสนอผลงาน
1. บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
2. มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4. นิเทศศาสตร์
5. รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์
6. คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
7. ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
8. วิทยาศาสตร์กายภาพ
9. คณิตศาสตร์และสถิติ
10. วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร
11. คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค new normal
13. อาเซียนศึกษา รัฐศาสตร์และการระหว่างประเทศ
14. ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
15. การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
16. บริหารการศึกษา
17. หลักสูตรและการสอน
18. วิจัยการศึกษาและงานประจำสู่งานวิจัยสถาบัน (R to R)
19. การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
20. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
21. สาธารณสุข สุขภาวะชุมชน และ อนามัยสิ่งแวดล้อม


ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี