นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้งาน
(SPUC Knowledge) เพื่อเป็นช่องทางในการ นำความรู้ทางด้านต่าง ๆ มาเผยแพร่
โดยสามารถเข้าใช้งานระบบด้วยรหัสนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัย

   

โครงการอบรมฯ “การวัดประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF”
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีลินี ชั้น 12 อาคาร ดร.สุข – มาลินี พุคยาภรณ์
บันทึกการอบรม [Part 1] [Part2] [Part3] [Part4] [Part5]

 
     
การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 21-22 ส.ค 57
[ บันทึกการอบรม ] [ ดาวน์โหลดไฟล์สรุป ]
 
     
ห้องเรียนกลับทาง (Flip Classroom)  
     
เรื่อง  การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อวัดประเมินการเรียนรู้  
     
ธรรมาภิบาลด้านไอที  
     
SPU-Teaching and Learning Forum : Innovation and Teaching Techniques
เทคนิค และนวัตกรรมการสอน
 
  ดาวน์โหลดเอกสาร  
     
วีดีโอโครงการอบรมเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ PBL
(Problem-Based Learning)
 
  >> ดาวน์โหลดเอกสารการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน  
  part 1 | part 2 | part 3 | part 4 | part 5| part 6 | part 7 |
part 8 | part 9 | part 10 | part 11 | part 12 | part 13 | part 14 |
 
     
การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤพติกรรมตามผลการเรียนรู้ 5 ด้าน  
  ดาวน์โหลด : เอกสารการเขียนเชิงพฤติกรรมตามกรอบ TQF  
  ดาวน์โหลด : ไฟล์ Power Point  
  วีดีโอโครงการอบรมการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤพติกรรมตามผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
part 1 | part 2 | part 3 | part 4 | part 5
part 6 | part 7 | part 8 | part 9 | part 10 | part 11 | part 12
 
 
     
คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2554  
  วีดีโออบรมเสวนาแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
part 1 | part 2 | part 3 | part 4 | part 5
part 6 | part 7 | part 8 | part 9 | part 10
 
     
 
     
 
     
คู่มือปฏิบัติสำหรับนักวิจัยมือใหม่  
     
การจัดทำระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Blened)  
กระดานแลกเปลี่ยนความรู้ 1377
แบบสอบถามการจัดการความรู้ 1579
การแนะนำ SPUC Knowledge 1335


  อ่าน
โครงการภาคประชาชน คนรักษ์พลังงาน 1249
การเขียนและการนำเสนอ เพื่อการเผยแพร่ผลการวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ 421
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 1404
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 [H1 N1] 1203
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก และการทบทวนวรรณกรรมเพื่อการวิจัย 1226
เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ 1231
ข่าวเทคโนโลยี 1214
แนะนำเว็บไซต์ KM อื่นๆ 1243


  อ่าน
การนำเสนอหนังสือวิชาการ 1698
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี 1581
โครงการติวเข้มพิชิตข้อสอบ GAT 1239
ศรีปทุมในสื่อสิ่งประชาสัมพันธ์ 1231
Knowledge Bank 1663
SPUC - News 1623
สหศาสตร์ศรีปทุม 1486


  อ่าน
อบรมหลักสูตร Microsoft ด้วยระบบ e-learning 1732
รายงานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันการศึกษา 1400
การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย 1513
สอนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1357
SPUC Net Help - Desk 1263

Copyright ? มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-146-123 โทรสาร 038-146-011 e-Mail : spuc@chonburi.spu.ac.th