ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ GEO GAME 2021
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล GEO GAME 2021
 

โครงการแข่งขันออนไลน์เกมกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ GEO

แข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 9.00 น. ถึง 21.00 น.

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำธุรกิจในตลาดโลก โดยผ่านเกมสถานการณ์จำลอง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ วางนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจ และสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจสั่งการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนอื่น ๆ
3. เพื่อฝึกให้ผู้เล่นรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานซึ่งกัน หรือการควบรวมกิจการของบริษัท
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 จะได้เงินรางวัล 2,000 บาท
ผู้ที่ได้คะแนนสูงอันดับที่ 2 จะได้เงินรางวัล 1,000 บาท
ผู้ที่ได้คะแนนสูงอันดับที่ 3 จะได้เงินรางวัล 500 บาท
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 10% ของทุกสถาบันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน (ไม่นับรวมผู้ที่ชาระเงินแล้วแต่ไม่เข้าแข่ง) จะได้เงินรางวัลคนละ 300 บาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1, 2 หรือ 3 ข้างต้นแล้ว เงินรางวัลนั้นจะให้กับผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาของสถาบันนั้นๆ
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรในระดับดีเยี่ยม ดีมาก ดี หรือเกียรติบัตรแสดงการเข้าร่วมแข่งขัน อนึ่ง เงินรางวัลอาจมีการเพิ่มมากขึ้นหรือให้กับผู้แข่งจานวนมากขึ้นหากผู้จัดมีงบประมาณเพิ่มขึ้น

กำหนดการและสถานที่จัดการแข่งขัน

- การแข่งขันจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 21.00 น.
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถทำการแข่งขันได้ในสถานที่ที่ตนเองสะดวก จะเป็นที่บ้าน หรือที่มหาวิทยาลัยก็ได้

ติดต่อสอบถาม

www.facebook.com/thaisimGEOgame
หรืออีเมล อ.ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล
Email: uthairattp@gmail
ดร.ทิพาภรณ์ ทวีกุลวัฒน์
Email: tip601@yahoo.com