โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

- ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีที่ต้องการเก็บชั่วโมงเพื่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)
- ผู้ประกอบการ
- ผู้บริหารสำนักงาน
- นักบัญชี
- นักศึกษา
- ผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ที่สนใจได้รับความรู้และวิวัฒนาการใหม่ๆ ทางวิชาชีพบัญชี
2. เพื่อให้ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. เพื่อให้ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านวิชาชีพบัญชี
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี จากธุรกิจประเภทต่างๆ

สถานที่

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้อง 710 ชั้น 7 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี