โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)อัตราค่าอบรม

 หลักสูตรละ 1,250 บาทต่อท่าน
 (รวมเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

วิธีการชำระเงิน

 สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้ที่
 เมนูรายชื่อผู้เข้าอบรม
*กรุณานำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงในวันที่เข้าอบรม*