โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)กำหนดการ

เรื่อง "ภาษีเงินได้ครบวงจร"

รหัสหลักสูตร 6511-04-014-002-02

ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีนับชั่วโมง CPD

นับชั่วโมงอื่นๆ ได้ 6 ชั่วโมง

 รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565
 รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565
เวลา
หัวข้อ
วิทยากร
08.30 - 09.00 น.
 ลงทะเบียน  
09.00 - 10.30 น.
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- เงินได้พึงประเมิน
- ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
- การคำนวณภาษีและอัตราภาษี
- เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
- การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
- กรณีศึกษาเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
อาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง
10.30 - 10.45 น.
 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.15 น.
 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- ประเภทเงินได้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- การวางแผนการจ่ายเงินสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- การชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนผู้รับเงินได้
- กรณีศึกษาเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
อาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง
12.15 - 13.15 น.
 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.15 - 14.45 น.
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
- รายได้ที่ต้องเสียภาษีและที่ได้รับการยกเว้นภาษี
- รายจ่ายทางบัญชี รายจ่ายทางภาษี และรายจ่ายที่ได้รับสิทธิประโยชน์
- ฐานภาษีและการคำนวณภาษี
- กรณีศึกษาเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล
อาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง
14.45 - 15.00 น.
 พักรับประทานอาหารว่าง  
15.00 - 16.30 น.
 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม
- รายได้ที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การเฉลี่ยนภาษีซื้อ
- ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสวัสดิการพนักงาน
- อัตราภาษีและการคำนวณภาษี
- กรณีศึกษาเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
อาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง

กำหนดการ

เรื่อง "(ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 2566"

รหัสหลักสูตร 6511-04-014-003-02

ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีนับชั่วโมง CPD

นับชั่วโมงบัญชีได้ 6 ชั่วโมง

 รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
 รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565
เวลา
หัวข้อ
วิทยากร
08.30 - 09.00 น.
 ลงทะเบียน  
09.00 - 10.30 น.
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
1) ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
2) ขอบเขต
3) กรอบแนวคิด
4) การนาเสนองบการเงิน
5) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
6) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7) ลูกหนี้
ดร.ปรีชา สวน
10.30 - 10.45 น.
 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.15 น.
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(ต่อ)
8) สินค้าคงเหลือ
9) เงินลงทุน
10) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
11) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
12) อสังหาริมทรัยพ์เพื่อการลงทุน
13) ต้นทุนการกู้ยืม
14) สัญญาเช่า
ดร.ปรีชา สวน
12.15 - 13.15 น.
 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.15 - 14.45 น.
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(ต่อ)
15) ภาษีเงินได้
16) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
17) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
18) รายได้
19) การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
20) สัญญาก่อสร้าง
21) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดร.ปรีชา สวน
14.45 - 15.00 น.
 พักรับประทานอาหารว่าง  
15.00 - 16.30 น.
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(ต่อ)
22) เกษตรกรรม
23) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
24) อนุพันธ์
25) การรวมธุรกิจ
26) การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
27) ข้อตกลงสัมปทานบริการ
28) วันถือปฏิบัติและการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
ดร.ปรีชา สวน
* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม