โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)กำหนดการ

เรื่อง "เจาะลึก TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และ TAS 2 สินค้าคงเหลือ"

รหัสหลักสูตร 6610-04-014-004-01

ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมง CPD ชั่วโมงบัญชีได้ 6 ชั่วโมง


 วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566
เวลา
หัวข้อ
วิทยากร
08.30 - 09.00 น.
 ลงทะเบียน  
09.00 - 10.30 น.
 TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า อาจารย์ชนกาานต์ ธารเรวดี
10.30 - 10.45 น.
 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.15 น.
 TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (ต่อ) อาจารย์ชนกาานต์ ธารเรวดี
12.15 - 13.15 น.
 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.15 - 14.45 น.
 TAS 2 สินค้าคงเหลือ อาจารย์ชนกาานต์ ธารเรวดี
14.45 - 15.00 น.
 พักรับประทานอาหารว่าง  
15.00 - 16.30 น.
 TAS 2 สินค้าคงเหลือ (ต่อ)
 - การเปรียบเทียบ TFRS ฉบับที่ 15 และ TAS ฉบับที่ 2 สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ กับ กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
อาจารย์ชนกาานต์ ธารเรวดี

กำหนดการ

เรื่อง "การบัญชีและภาษีอากรของธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์"

รหัสหลักสูตร 6610-04-014-003-01

ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมง CPD ชั่วโมงอื่นๆ ได้ 6 ชั่วโมง

 วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566
เวลา
หัวข้อ
วิทยากร
08.30 - 09.00 น.
 ลงทะเบียน  
09.00 - 10.30 น.
 การทำงานของระบบการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ดร.ชลิต ผลอินทร์หอม
อาจารย์วินัย ปณิธานรักษ์ชัย
10.30 - 10.45 น.
 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.15 น.
 - ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าออนไลน์
 - จุดรับผิดชอบภาษี (Tax Point) ของการขายสินค้าบนแฟลตฟอร์มออนไลน์
ดร.ชลิต ผลอินทร์หอม
อาจารย์วินัย ปณิธานรักษ์ชัย
12.15 - 13.15 น.
 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.15 - 14.45 น.
 การจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับภาษีขาย และภาษี หัก ณ ที่จ่าย ดร.ชลิต ผลอินทร์หอม
อาจารย์วินัย ปณิธานรักษ์ชัย
14.45 - 15.00 น.
 พักรับประทานอาหารว่าง  
15.00 - 16.30 น.
 จัดทำใบกำกับภาษีขาย ดร.ชลิต ผลอินทร์หอม
อาจารย์วินัย ปณิธานรักษ์ชัย
* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม