รับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะ/สาขาวิชา ปริญญาตรี 4 ปี
สำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช หรือเทียบเท่า
สำหรับผู้สำเร็จ ปวส, อนุปริญญา
รอบปกติ รอบวันอาทิตย์ เทียบโอน
ปกติ
เทียบโอน
วันอาทิตย์
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.)
    - นิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.)
    - วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    - ออกแบบสื่อสาร
    - ศิลปะการแสดง
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)
    - การจัดการ
    - การตลาด
    - การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
    - การจัดการธุรกิจการบิน
คณะบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ)
    - การบัญชี
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ)
    - ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
    - ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
    - การจัดการการท่องเที่ยว
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ)
    - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ)
    - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    - เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 
หมายเหตุ
  
แทนสาขาวิชาที่เปิดสอน
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
โทรศัพท์ : 0954678516 หรือ 038-146-123 ต่อ 3112 - 6
website : www.chonburi.spu.ac.th
e-Mail : spuc@chonburi.spu.ac.th