สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติครั้งที่ 5 กับการจัดการโลจิสติกส์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้แก่ นายธีรพัฒน์ นุตเจริญกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ,นางสาวกชพร สุขไพศาล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนางสาวชุติมา โรจจวัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการแข่งขันเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติครั้งที่ 5 กับการจัดการโลจิสติกส์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลงานการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในตัวอำเภอเมืองชลบุรี ด้วยแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทั้งต้นทุนการท่องเที่ยว การจัดเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว และการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าใน 1 วัน โดยมี อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้การนำเสนอดังกล่าวได้บูรณาการองค์ความรู้รายวิชาด้านโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรายวิชาด้านการท่องเที่ยว ของคณะศิลปศาสตร์ มาเพื่อนำเสนอในการแข่งขันครั้งนี้อีกด้วย จัดโดย คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก