สมัครเรียน 038-146-123

Congratulations บุคลากรดีเด่นขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประเภทอาจารย์ดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และนายอนุพัฒน์ เพชรอำไพ สำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านสายงานสนับสนุนวิชาการ ประเภทกลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม