สมัครเรียน 038-146-123

SPUC : ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปิ่นปินัทธ์ สัทธรรมนุวงศ์ ได้รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปิ่นปินัทธ์ สัทธรรมนุวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ได้รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร