สมัครเรียน 038-146-123

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2559ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิทยบริการ ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2559 ด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้บริหาร อาจารย์ลัดดาวรรณ มีอนันต์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2559 ด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี