สมัครเรียน 038-146-123

สุดต๊าชช โลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลแนวคิดดีเด่น โล่เกียรติคุณ โครงงานไฟฟ้าจากสิ่งที่คุณมองข้าม จากการแข่งขันโครงงานความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษาขอแสดงความยินดีกับทีมโลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลแนวคิดดีเด่น โล่เกียรติคุณ โครงงานไฟฟ้าจากสิ่งที่คุณมองข้าม จากการแข่งขันโครงงานความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา ภายใต้การจัดงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand)ที่มีเป้าหมายการทํางานเพื่อพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยนำเสนอในรูปแบบ on lineทั้งนี้ทีมนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แก่ นางสาวศุภากร ขยิ่ม ,นายชัยณรงค์ สาผาย ,นางสาวกชพร สุขไพศาล โดยมีอาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นที่ปรึกษา และได้รับการสนับสนุนบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์จากทีมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ในการร่วมแปลบทความแข่งขันเป็นภาษอังกฤษในการนำเสนอบทความครั้งนี้