สมัครเรียน 038-146-123

ยืนหนี่ง ทีม HOW TO ทิ้งหน้ากากอนามัย ใส่ใจสังคม ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลแนวคิดดีเด่น โล่เกียรติคุณยืนหนี่ง ทีม HOW TO ทิ้งหน้ากากอนามัย ใส่ใจสังคม ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นางสาวพรทิพา ศรีบุญจิตร์ , นางสาวชุติมา โรจจวัฒน์ , นางสาวพิยุดา มีเย็น นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลแนวคิดดีเด่น โล่เกียรติคุณ จากการแข่งขันโครงงานความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา ภายใต้การจัดงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand)ที่มีเป้าหมายการทํางานเพื่อพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) พร้อมทั้งนำเสนอในรูปแบบ on line โดยมีอาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นที่ปรึกษา และได้รับการสนับสนุนบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์จากทีมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ในการร่วมแปลบทความแข่งขันเป็นภาษอังกฤษในการนำเสนอบทความครั้งนี้