สมัครเรียน 038-146-123

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและแนะแนวอาชีพ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ครั้งที่ 1📢 สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานสหกิจศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและแนะแนวอาชีพ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ครั้งที่ 1 โดยวิทยากรจากกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน บรรยายให้ความรู้เรื่องแนวทางการศึกษาต่อเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต และการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน การทดสอบความถนัดทางอาชีพและบุคลิกภาพผ่านระบบส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
📆 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
🕐 12.40 - 14.20 น.
📍 ณ ห้อง 909 ชั้น 9 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

เอกสารเพิ่มเติม : -

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : -

สอบถามเพิ่มเติม : -